Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.22.2021                                                       Przykona, dn. 06 lipca 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, NIP 668-18-58-329

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przykona - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Przykona”

 

            Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.   

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego

            zapytania w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Oferent może zaproponować  

            tylko jedną cenę za zadanie.

 1. Opis wymagań:

             Wykonawca zobowiązany jest do:

-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonani zamówienia;

-        Za jakość wykonanego zadania odpowiedzialny jest Wykonawca

 

Zakres robót:

-        Szczegółowy opis dla ww. zadania - załącznik nr 3 (Kosztorys Nakładczy)

-        Przy składaniu ofert należy wycenić montaż 10 szt. lamp wraz  z niezbędną infrastrukturą

-        Lokalizacja zgodnie z mapą do celów projektowych – załącznik nr 4

 

 1. Wykaz dokumentów:

             Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności   

             oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  

             zamówienia – załącznik do zapytania.

 1. Kryteria oceny ofert

Cena 100%

 1. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia złożenia oferty

 1. Termin realizacji zamówienia:

Do 30 listopada 2021 r.

 1. Termin i miejsce złożenia oferty do dnia 21 lipca 2021 r. godz. 1200 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona (w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona) lub na adres email:przykona@przykona.pl lub  tradycyjną pocztą Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji      
 1. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień udzielać będą w godz. 7:30 – 15:30  w siedzibie:

             Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 16 i 17

             Jolanta Chrostek                      tel. 63 279 10 24

             Tomasz Rosiak                         tel. 63 279 10 28    
           
       

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie
 3. Kosztorys nakładczy
 4. Mapa do celów projektowych