Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.3.2020                                                                                   Przykona 22.07.2020r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zabudowa Plenerowego Centrum Edukacji i Kultury przy Zespole Szkół w Przykonie

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.

Zakresem zadania jest budowa wiaty rekreacyjnej z częścią gospodarczą o wymiarach 5,9 x 5,9 m o powierzchni zabudowy 34,81 m2 i wysokości do 4,55 m oraz nawierzchnia z kolorowej kostki betonowej na powierzchni 261 m2, i obrzeża na ławie z oporem 61 mb.

Do zapytania załączono dokumentację obejmującą szerszy zakres, należy ją wykorzystać w części opisanej powyżej.

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączony przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia i rysunki.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Oferta złożona bez kosztorysu zostanie odrzucona.

Oferent może zaproponować jedną cenę.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

5.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

6.    Termin realizacji zamówienia:

       30.10. 2020r.  

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

06.08.2020r. godz.1400

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.    

9. Gwarancja 36 miesięcy.

10.    Osoba do kontaktu Ewa Dygas tel. 632791023,   Krystyna Kuźnicka 632791024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 Z up. Wójta

Roman Marciniak

Zastępca Wójta

 

Do pobrania:

1) Załączniki do zapytania - 6,8MB