Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 RRG.3052.1.2020                                                            Przykona  27 listopada 2020r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.     Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia:

 

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Przykona”

 

 Przedmiot zamówienia:

 1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Przykona oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej bieżącą obsługę bankową w tym:

a)      otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków podstawowych, subkont, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,

b)      realizację zleceń płatniczych – przelewów:

- na rachunki przekazywane w formie elektronicznej oraz papierowej złożone do godziny 1400 realizowane powinny być w tym samym dniu, zaś przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,

- na rachunki prowadzone w banku prowadzącym obsługę bankową  przekazywane w formie elektronicznej  złożone po godzinie 1400 realizowane powinny być w tym samym dniu,

c)      przyjmowanie wpłat gotówkowych (własnych i obcych) dokonywanych przez jednostki pomocnicze, osoby fizyczne i prawne w kasie banku,

d)     dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków podstawowych, subkont
i rachunków pomocniczych,

e)      sporządzanie i wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami  źródłowymi obcymi oraz potwierdzeniem sald do godziny 1100,

f)       świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp za pośrednictwem sieci informatycznej do rachunków bankowych,

g)      możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek  Gminy Przykona oraz jej jednostek organizacyjnych,

h)      wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczek czekowych),

i)        oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, oprocentowane będą zmienną stopą procentową w wysokości stawki WIBID 1 M, pomniejszone o stałą, w okresie obowiązywania umowy marżę banku, określoną
w złożonej przez wykonawcę ofercie,

j)        wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów,

k)      lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych,

l)        otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego z udostępnieniem usługi  przelewów płatności masowych na ok. 3.700 kont,

m)    udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,

n)      przechowywanie depozytów,

 • o)      udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Bank bez dodatkowych wniosków postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma z prośbą o uruchomienie kredytu i podaniem kwoty kredytu zgodnej z uchwałą budżetową Gminy Przykona na dany rok. Uruchomienie kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu
  w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę banku (dodatnią lub ujemną). Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego informacji o ich wysokości. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.

 

Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych oraz liczba otwartych
i prowadzonych rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych może się zmienić w trakcie umowy.

 

2. Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Przykona:

-       Urząd Gminy Przykona,

-       Zespół Szkół w Przykonie,

-       Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona,

-       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie.

 

 1. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

a)      bezpłatne dostarczenie i instalacja oferowanego systemu bankowości elektronicznej, bezpłatne przeszkolenie osób wyznaczonych przez zamawiającego oraz możliwość jednoczesnego funkcjonowania systemu na wielu stanowiskach, w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej bank umożliwi wykonanie przelewów w formie papierowej. Usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających
z funkcjonowania Gminy Przykona.

b)      bank będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego,

c)      automatyczne przeksięgowanie przez wykonawcę na rachunek gminy w ostatnim dniu każdego miesiąca dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych  wskazanych przez zamawiającego,

d)     zerowanie bez opłat i prowizji na dzień 31 grudnia każdego roku sald rachunków dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z dyspozycjami Gminy Przykona, Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych, polegających na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe),

e)      wykonawca posiada lub będzie posiadał oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Przykona,

f)       zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez bank:

- opłat i prowizji za realizację polecenia przelewu wydanego przez zamawiającego, na rachunki prowadzone przez wykonawcę,

- prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,

- prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych na i z rachunków zamawiającego,

- opłat i prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych w banku na rzecz Gminy Przykona i jednostek organizacyjnych dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej,

- opłat i prowizji od przelewów płatności masowych,

- prowizji i opłat od wydawanych książeczek czekowych,

- opłat i prowizji od prowadzonych rachunków bankowych zamawiającego oraz za sporządzanie wyciągów bankowych,

- wydawania opinii bankowych na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych,

- zmiany karty wzorów podpisów,

- prowizji i opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- potwierdzenia sald,

- generowania wyciągów bankowych,

- otwarcia lokat terminowych,

- otwarcia i likwidacji rachunku,

- prowizji i opłat za instalacje systemu elektronicznego do dokonywania operacji, przeszkolenie wskazanych pracowników,

- innych niż określone w przedstawionej ofercie prowizji ani opłat  z tytułu prowadzenia rachunków i obsługi bankowej.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat.
 3. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia
  31 grudnia 2024 roku.

 

III. Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyżej wymienionego zadania.

 

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o wyżej wymieniony opis przedmiotu zamówienia.

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za całość realizacji zadania.

 

IV.  Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2020, poz. 1896), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

 

Wykaz dokumentów:

1.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.

 

 

V.        Kryteria oceny ofert

 1. A  - cena obsługi               -            60%

 

                     x 60%     

An - liczba punktów, którą przyzna Zamawiający ofercie - n  za spełnienie kryterium A

C min. -  cena brutto minimalna wśród złożonych ofert 

Cn       -  cena brutto badanej oferty

 

2.B  - marża banku                  -       40%

 

                                     Marża najniższa

Marża                =        __________________     x100 x 40%

                                      Marża badanej oferty      

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

 

VI.  Termin realizacji zamówienia:

       1 stycznia 2021r.   do  31 grudnia 2024.

 

VII.     Termin i miejsce złożenia oferty

7 grudnia 2020r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.

VIII. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

IX. Uprawnionym do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Pani Barbara Zając  tel. 0 63 279 10 16.

 

Do pobrania:

1) Farmularz ofertowy

2) Projekt Umowy