Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RO.7013.1.2021                                                  Przykona, dnia 25 stycznia  2021 r.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.    Dane Zamawiającego:

 Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 Zakup systemu zapewniającego spełnianie warunków ustawy o dostępności cyfrowej i wspomagający pracę rady gminy

 Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za realizację zadania.

 

 

3.    Opis wymagań:

 Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi    do wykonania zamówienia;

 

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

 5.    Kryteria oceny ofert

A  - cena = 100%

 

 

6. Termin związania ofertą: 15 dni od dnia złożenia oferty.    

 7.    Termin realizacji zamówienia,

 30 dni od podpisania umowy

 8.    Termin i miejsce złożenia oferty

3 luty 2021 r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.

lub elektronicznie na adres: karols@przykona.pl

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień  udzielać będą w godz. 8 -14  w siedzibie:

 Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 22

Karol Skiba                      tel. 63 279 10 46    

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

 

Załączniki do pobrania:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie