Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.14.2020                                                  Przykona, dnia 24 kwietnia 2020 r.

       

                                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

  1. Zakres przedmiotu zamówienia:

 

„Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Przykona

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadanie. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączony opis przedmiotu. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za realizację zadania.

 

  1. Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

 

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A  - cena = 100%

 

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

30  listopada 2020 r.

 

  1. Termin i miejsce złożenia oferty

08 maja 2020 r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.


8. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.    

 

9.Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień  udzielać będą w godz. 8 -14  w siedzibie:

 

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 15 i 17

Ewa Dygas                      tel. 63 279 10 23     
Tomasz Rosiak               tel. 63 279 10 28

 

 Roman Marcinia

Z-ca Wójta Gminy

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy i Oświadczenie