Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.3.2020                                                                                   Przykona 22.07.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

„Remont i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Ewinowie”

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.

Zakresem zadania jest malowanie podbitki wieży o pow. 159,998 m2, malowanie elewacji budynku o pow. 590,705m2, montaż rynien dachowych 66,22 mb i rur spustowych 32,24 mb.  Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączony przedmiar robót.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Oferta złożona bez kosztorysu zostanie odrzucona.

Oferent może zaproponować jedną cenę.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

5.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

6.    Termin realizacji zamówienia:

       30.10. 2020r.  

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

06.08.2020r. godz.1300

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.    

9. Gwarancja 36 miesięcy.

10.    Osoba do kontaktu Ewa Dygas tel. 632791023,   Krystyna Kuźnicka 632791024                                                                                                                     

 

 

 Z up. Wójta

Roman Marciniak

Zastępca Wójta

 

Do pobrania:

1) Załączniki do zapytania - 10 MB