Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przykona, dnia 25 stycznia 2021 r.

RRG. 6232.3.2021

                                                                                             

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

 1. 2.      Przedmiot zamówienia:

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przykona.

 1. Zakres  przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach na terenie Gminy Przykona. Usługa nie obejmuje demontażu wyrobów. Szacunkową ilość odpadów azbestowych określa się na ok. 110 Mg.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. zabezpieczenie odpadów zgodnie z przepisami (pakowanie),
 2. Opis wymagań:
 1. przygotowanie do transportu, ważenie i załadunek. Wynik  ważenia  Wykonawca  wpisuje  do  kart  ewidencji oraz   karty   przekazania odpadów.
 2. uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów w sposób uniemożliwiający  ich emisję do środowiska,
 3. transport odebranych odpadów,
 4. przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
     do wykonania zamówienia;
 3. wykonania zamówienia zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest.
 1. Rzeczywiste wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie masy odpadów określonej w kartach ewidencji i przekazania odpadów.
 2. W przypadku, gdyby łączne wynagrodzenie Wykonawcy miało przekroczyć wysokość wstępnego wynagrodzenia, Zamawiający może zrezygnować z wykonania usługi na wskazanej nieruchomości lub strony mogą zawrzeć aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy.
 1. Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Kryteria oceny ofert:

a)                  cena 100 %

 1. Termin związania ofertą: 60 dni.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021r.
 3. Termin i miejsce złożenia oferty: do 8 lutego 2021 r. do godz. 12 00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona (w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona) lub na adres email:przykona@przykona.pl lub  tradycyjną pocztą.

 Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Chrostek, tel. /63/ 279 10 24

Do pobrania:

1) Formularz ofertowy

2) oświadczenie