Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.17.2020                                                                          Przykona 24.07.2020r.

 

                                                                 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

„Modernizacja chodników w miejscowości Psary”

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.

Zakresem zadania jest modernizacja chodników w miejscowości Psary część I ul. Morelowa o powierzchni 370 m2, część II ul. Wiśniowa o powierzchni 200 m2, część III zjazdy ul. Morelowa o powierzchni 230 m2.

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączony kosztorys ślepy.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Oferta złożona bez kosztorysu zostanie odrzucona.

Oferta może zostać wykorzystania w części do wysokości zabezpieczonych środków w budżecie.

Oferent może zaproponować jedną cenę.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

5.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

6.    Termin realizacji zamówienia:

       16.11. 2020r.  

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

10.08.2020r. godz.1300

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.    

9. Gwarancja 36 miesięcy.

10.    Osoba do kontaktu Ewa Dygas tel. 632791023,   Krystyna Kuźnicka 632791024     

 


Wójt

Mirosław Broniszewski

Do pobrania:

1) Załączniki do pobrania -1,2MB