Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.41.2017                                                               Przykona  14 grudnia 2017 r.

 

                                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

2.  Zakres przedmiotu zamówienia:

 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona"

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za poszczególne  zadania.

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik do zapytania.

5.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

6.    Termin realizacji zamówienia:

od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

22 grudnia 2017r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.
8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.      

9.Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień  udzielać będą w godz. 8 -14  w siedzibie:

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 16 i 17

Piotr Pasturek                    tel. 0 63 279 10 28     
Krystyna Kuźnicka            tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

1) Załączniki do ogłoszenia

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411671 gościem