Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7021.11.2017

Przykona 30 sierpnia 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont drogi w miejscowości Rogów"

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.
Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w oparciu o załączoną dokumentację projektową  i SST.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

 

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

 

4.    Wykaz dokumentów:

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik nr 2  do zapytania,

- wypełniony i podpisany wzór umowy.

 

5.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

 

6.    Termin realizacji zamówienia:

do dnia 16 października 2017r.

 

 

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

06 września  2017r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

 Do pobrania:

1) Załączniki do zapytania


 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406145 gościem