Dzisiaj jest poniedziałek, 27 wrzesień
Imieniny Kosmy i Damiana

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg w gminie Przykona

 

Zadanie I   „ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości  Kaczki Plastowe. Etap II"

 

Zadanie II   „Przebudowa drogi w miejscowości Gąsin"

 

Zadanie III „ Przebudowa drogi w miejscowości Posoka"

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadań.
Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania w oparciu o załączone: opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) przedmiary robót (załącznik nr 2)i specyfikacje (załącznik nr 3).

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorysy ofertowe dla każdego zadania indywidualnie.

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za całość realizacji zadań tj. Zadania I, Zadania II i Zadania III.

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

- nie można składać ofert częściowych tzn. dla jednego zadania.

4.    Wykaz dokumentów:

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik nr 5  do zapytania,

- wypełniony i podpisany wzór umowy.

 

5.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

 

6.    Termin realizacji zamówienia:

Zadanie I do dnia 30 września 2017r.

Zadanie II do dnia 30 września 2017r.

Zadanie III do dnia 30 września 2017r.

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

21 sierpnia 2017r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

Załączniki:

1.        Opis Przedmiotu Zamówienia.

2.        Przedmiar.

3.        Specyfikacje.

4.        Oferta

5.        Oświadczenie.

6.        Wzór umowy.

 

Do pobrania:

1) Załączniki do zapytania

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436127 gościem