Dzisiaj jest środa, 22 wrzesień
Imieniny Tomasza i Maurycego

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7021.11.2017

Przykona 18 czerwca 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zadanie I „Remont drogi w miejscowości Rogów położonej na działce 335"

 Zadanie II „Remont drogi w miejscowości Rogów położonej na działce 209"

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadań.
Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączone przedmiary robót i dokumentację.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorysy ofertowe dla każdego zadania indywidualnie.

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za całość realizacji zadań tj. Zadania I
i Zdania II.

 

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

- nie można składać ofert częściowych tzn. dla jednego zadania

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik do zapytania.

 

5.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

6.    Termin realizacji zamówienia:

Zadanie I do dnia 30 czerwca 2017r.

Zadanie II do dnia 9 czerwca 2017r.

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

27 kwietnia 2017r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty

                                                                                               

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

Do pobrania:

1) Dokumentacja techniczna, formularz ofertowy i wzór oświadczenia oferenta.(7,6 MB)

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4422070 gościem