Dzisiaj jest poniedziałek, 27 wrzesień
Imieniny Kosmy i Damiana

ZAPYTANIE OFERTOWE

        

RRG.041.4.2016  

  Przykona 28 marca 2017r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

NIP 6681858329

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

„Usługa polegająca na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przykona na lata 2017-2023”

Biegły rewident dokona w siedzibie Zamawiającego badania przygotowanego sprawozdania finansowego składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej dla projektu „Program rewitalizacji Gminy Przykona nas lata 2017-2023” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i sporządzi protokół z badania sprawozdania końcowego wg  udostępnionego przez zamawiającego formularza

Szczegółowe informacje na temat zamówienia:

 

- sprawozdanie końcowe z realizacji projektu wraz z zestawieniem dokumentów księgowych, które stanowić będzie przedmiot oceny dokonanej przez biegłego rewidenta przygotowane zostanie przez pracowników Urzędu Gminy Przykona w terminie do14 lipca 2017r. (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3a i 3b do zapytania ofertowego),

- badanie ma polegać na przedstawieniu oceny biegłego rewidenta zgodnie z protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

- dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego (ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona). Wszelkie koszty, w tym m.in. koszty podróży i wyżywienia w trakcie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca,

- w przypadku konieczności uzupełnienia sprawozdania przez Zamawiającego na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wykonawca jest zobowiązany do ponownego badania sprawozdania na zasadach jak dla nowego protokołu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.
Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za całość realizacji zadania.
Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 2 do zapytania.

5.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

6.    Termin realizacji zamówienia:

       od 14.07.2017 do 24.07. 2017r.  

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

07 kwietnia 2017r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji, faksem na numer 63 279 10 22 lub email na adres: przykona@przykona.pl

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.        

9. Osoba do kontaktu: inspektor ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy Ewa Dygas,

 tel. 632791023             

 Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2 - oświadczenie

3) Załącznik nr 3 a i b - wzór sprawozdania

4)   Załacznik nr 4 - wrór protokołu z kontroli biegłrgo rewidenta

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436104 gościem