Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przykona, dnia 11 sierpnia 2016 r.

RRG. 6831.16.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

„Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowościach Radyczyny i Posoka"

 

Gmina Przykona zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pracy geodezyjnej, polegającej na wyznaczeniu granic drogi oznaczonej położonej w miejscowościach Radyczyny i Posoka, gm. Przykona (odcinek drogi do realizacji zaznaczony jest kolorem żółtym na załączanej mapie).

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

 

Prace geodezyjne będą obejmować:

1. wydzielenie gruntów zajętych na poszerzenie drogi od prywatnych właścicieli;

2. w miejscach gdzie nie zachodzi konieczność podziału - wyznaczenie granic drogi.

Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie znaków geodezyjnych dla nowych punktów osnowy geodezyjnej wynikających z prac wymienionych w pkt 1 i 2.

Prace należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663).

 

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia.

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik do zapytania.

5.    Kryteria oceny ofert:

- cena 100%

 

6.    Termin realizacji zadania 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

7.    Termin i miejsce złożenia oferty:

26 sierpnia 2016 r. godz. 14 00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona.

8.    Termin związania ofertą : 2 tygodnie.

 

Sprawę prowadzi: Monika Szymanowska, tel. /63/ 279 10 25

 

Do pobrania:

1) Fromularz ofertowy

2) mapa.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411754 gościem