Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

   RRG.7013.8.2016                                                         Przykona 10 czerwca 2016r.

                                                          

                                                                  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

II.   Przedmiot zamówienia:

 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV
w miejscowości Przykona"

III. Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.

Zakres zadania obejmuje:

1.Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Przykona zgodnie
z załączonymi warunkami przebudowy sieci nr R/15/043415.

2.Uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych prawem.

3. Wykonanie przebudowy sieci.

4. Wykonanie  dokumentacji powykonawczej.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za całość realizacji zadania.

IV. Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

V. Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik do zapytania.

VI.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

VII.   Termin realizacji zamówienia:

        30 październik 2016r.  

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty

  17 czerwca 2016r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacyjny.

IX. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

X. Osoba do kontaktu: Jan Kończak tel.603 632 060.

 

Do pobrania:

1) Formularz ofertowy

2) Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej

3) Mapy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406113 gościem