Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.6341.2.2016  

Przykona, 6 maja 2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące ujmowanie i przemieszczanie wód rzeki Teleszyny Górnej w celu całorocznego zwiększania zasobów wodnych rzeki Teleszyny Środkowej oraz okresowego zwiększania zasobów zbiornika wodnego „Przykona".

 

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

2.1. opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące ujmowanie i przemieszczanie wód rzeki Teleszyny Górnej w celu całorocznego zwiększania zasobów wodnych rzeki Teleszyny Środkowej oraz okresowego zwiększania zasobów zbiornika wodnego „Przykona".

2.2. Opracowanie stanowiące przedmiot zapytania powinno być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469).

2.3. Zakres prac do wykonania obejmuje pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania części opisowej i graficznej operatu wodnoprawnego, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, opracowanie obu części operatu oraz przygotowanie w imieniu Gminy Przykona wniosku do właściwego organu administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, a także przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień, jeśli takowe będą konieczne w trakcie postępowania administracyjnego.

2.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego;

 

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik do zapytania.

5.    Kryteria oceny ofert

       cena 100 %

6.    Termin realizacji zamówienia:

       31 lipca 2016r.  

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

19 maja 2016r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące ujmowanie i przemieszczanie wód rzeki Teleszyny Górnej w celu całorocznego zwiększania zasobów wodnych rzeki Teleszyny Środkowej oraz okresowego zwiększania zasobów zbiornika wodnego „Przykona".

z dopiskiem nie otwierać do godz. 12.00

Osoby do kontaktu: Jolanta Chrostek lub Jan Kończak  tel. 63 279 10 24, 63 279 10 23

 

Do pobrania:

1) formularz ofertowy

 

Wójt Gminy 

Mirosław Broniszewski

     


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406043 gościem