Jesteś tutaj:   

Zapytanie ofertowe

RRG.7013.21.2020                                                                                Przykona, dn. 30 listopada 2020 r.                                                                                                            

                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, NIP 668-18-58-329

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona”

            Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.   

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego

            zapytania w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia. Oferent może zaproponować  

            tylko jedną cenę za poszczególne  zadania.

 1. Opis wymagań:

             Wykonawca zobowiązany jest do:

-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

 1. Wykaz dokumentów:

             Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

             czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

             do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

 1. Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

 1. Termin realizacji zamówienia:

     od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 1. Termin i miejsce złożenia oferty

10 grudnia 2020 r. godz. 1200

            Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.
      8.  Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.      

 1. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień udzielać będą w godz. 7:30 – 15:30  w siedzibie:

           Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 16 i 17

           Ewa Dygas                      tel. 63 279 10 23

           Tomasz Rosiak               tel. 63 279 10 28    
          

       

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Oświadczenie.