Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.40.2017

Przykona 24 stycznia  2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

II. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji na następujące zadania:

 

Zadanie nr I: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański - Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski - Kaczki Plastowe
w miejscowości Laski.

Zadanie nr II: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko-Wygoda i nr 4506P Sarbice-Smulsko w miejscowości Smulsko.

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę dwóch skrzyżowań na drodze krajowej DK 72; w miejscowości Laski skrzyżowanie drogi krajowej z drogą gminną i powiatową, w miejscowości Smulsko skrzyżowanie drogi krajowej z drogami powiatowymi.

 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy i opracowania projektowe, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:

 

1. Aktualna mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500,

2. Dokumentacja formalno-prawna (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów),

3. Rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych poprzez wykonanie stosownych badań na obszarze projektowanej przebudowy skrzyżowań.

4. Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (w razie potrzeb),

5. Projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu,

6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi wraz z ich uzyskaniem.

7. Materiały do uzyskania opinii na potrzeby decyzji ZRID wraz z ich uzyskaniem (w razie potrzeb).

8.Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z jej uzyskaniem (w razie potrzeb).

9.Wykonanie projektu budowlanego drogowego z uszczegółowieniem wykonawczego 5 egz.,

a) branża sanitarna (odwodnienie skrzyżowania - budowa kanalizacji deszczowej - 5 egz. (w razie potrzeb),

b) branża elektryczna (doświetlenie) - 5 egz.,

c) teletechniczna (kanał technologiczny) - 5 egz.

d) zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym - po 5 egz.

10. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Dotycząca Wykonania i Odbioru Robót - 1 egz,

11. Przedmiary robót, Kosztorys ofertowy i Kosztorys inwestorski po 1 egz.

12.Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich (w oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiającego przed przetargiem na roboty budowlane.

13.Pozyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej oraz innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych.

 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  wstępny projekt budowlano - wykonawczy do uzgodnienia w celu uzyskania pozytywnej opinii z GDDKiA Oddział w Poznaniu i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.

Uwaga: Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości - projekty podziału nieruchomości wraz z wyniesieniem granic w terenie oraz wykazy zmian gruntowych po stronie Zamawiającego.

W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej edytowalnej.

Oferenci zobowiązani są przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się z miejscem planowanych inwestycji.

Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym z załączonym kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za realizację poszczególnych zadań.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na każde zadanie niezależnie.

 

III.   Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

IV.  Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik do zapytania.

V.  Kryteria wyboru ofert:

- cena = 100%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która  uzyska najniższą cenę.

Każde zadanie będzie oceniane indywidualnie.

 

VI. Termin realizacji zamówienia:

 

30  kwietnia 2018r.

 

VII.  Termin i miejsce złożenia oferty:

 

02 lutego 2018r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.


8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.      

 

9.Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień  udzielać będą w godz. 8 -14  w siedzibie:

 

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 15 i 16.

Ewa Dygas                      tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka         tel. 0 63 279 10 24  

 

 

z up. Wójta

Roman Marciniak

Zastępca Wójta 

 

Do pobrania:

1) Formularz ofertowy z kosztorysem ofertowym

2) Oświadczenie 

3) Mapy lokalizujące skrzyżowanie

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406167 gościem