Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07 lipca 2021 r.

                                                                                                                     

RRG.7013.3.2020                                                                                   Przykona 07.07.2021r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia  07 lipca 2021  r.

 

     Na podstawie Zarządzenia Nr 202/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji usługi polegającej na:

 

Zabudowa Plenerowego Centrum Edukacji i Kultury przy Zespole Szkół w Przykonie – część II

 

 

1.    Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadań.

Zakresem zadania jest budowa dwóch wiat rekreacyjnych, oraz nawierzchnię utwardzoną z betonowej kostki brukowej. 2 wiaty rekreacyjne  każda o  wymiarach 7m x 5 m powierzchni zabudowy 35 m2  i wysokości do 4,23m. Pod wiatami i wokół zostanie utwardzony teren o powierzchni 134m2 wraz z obrzeżem betonowym.

Do zapytania załączono dokumentację obejmującą szerszy zakres, należy ją wykorzystać w części opisanej powyżej.

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączony przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia i rysunki.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Oferta złożona bez kosztorysu zostanie odrzucona.

Oferent może zaproponować jedną cenę.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

3.    Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

4.    Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

5.    Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

 

6.    Termin realizacji zamówienia:

       30.10. 2021r.   Zamawiający zastrzega sobie wykonanie nawierzchni utwardzonej do dnia 28 sierpnia 2021r. ze względu na organizacje dożynek lub rozpoczęcie robót po 28 sierpnia 2021r.

7.    Termin i miejsce złożenia oferty

23.07.2021r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.    

9. Gwarancja 36 miesięcy.

10. Osoba do kontaktu Ewa Dygas tel. 632791014, Krystyna Kuźnicka 632791024         

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy                                                

                                                                                             

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie
  3. Opis Techniczny
  4. Obmiar