Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

Zapytanie ofertowe

 Przykona.4.06. 2018r.

Nr zapytania GOPS 4.2018

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

1.      Zamawiający:

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej

 62-731 Przykona

tel. 63 279-10 34

e-mail:gops@przykona.pl

 

2.      Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych :Elżbieta Rogowska tel. 63 279-10-34 e-mail gops@przykona.pl

 

 

3.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) - na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

4.      Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 85312000-9 usługi opieki społecznej

5.      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników projektu, w wymiarze łącznie 882 h  w okresie  od 1.07.2018r do 31.03.2019r. W trakcie realizacji zostanie zatrudniona jedna opiekunka.

W trakcie realizacji projektu łącznie zostanie zatrudnionych 2 opiekunów a  uslugami zostaną objęte 4 osoby.

Dodatkowe informacje:

1)      Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

świadczenie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania uczestników projektu "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" obejmować w szczególności będzie: świadczenie usług pielęgnacyjnych, higieniczno-sanitarnych, treningowych w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Usługi będą miały charakter wspierający opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

2)      Wykonawca będzie zobowiązany do:

a)      przygotowania i prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi

b)      rzetelnego i terminowego  wykonania usługi

c)      zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w trakcie oraz po zakończeniu usługi

d)     nie przyjmowania od osób od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych i osobistych

e)      zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu

f)       przestrzegania w ramach umowy  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U  z 2016r. poz. 922)

g)      na żądanie Zamawiającego udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia

h)      prowadzenie dokumentacji  określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu oraz jej udostępniania  w celu weryfikacji  realizowanej usługi.

i)        Współpracy z innymi osobami biorącymi udział w projekcie

j)        Sporządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencje godzin  w danym miesiącu kalendarzowym  poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

 

6.      Wymagania konieczne w stosunku do wykonawcy:

a)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b)     Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7.      Wymagania wobec osoby świadczącej usługi opiekuńcze:

 

a)      doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,

b)      łączne zaangażowanie zawodowe  osoby świadczącej usługi opiekuńcze w realizację wszystkich projektów finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

c)      Stan zdrowia pozwalający na wykonanie zamówienia.

 

8.      Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:

a)      Płatność nastąpi w okresach miesięcznych, po wykonaniu usługi i złożeniu dokumentów rozliczeniowych( protokół)  przez zleceniobiorcę

b)      wysokość wynagrodzenia ustalana będzie według następującego wzoru: liczba godzin świadczonej w danym miesiącu usługi x cena za 1 godzinę usługi przedstawioną w ofercie.

c)      Wynagrodzenie, o którym mowa wypłacane będzie zgodnie z ustaleniami, jednak po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych z Instytucji Zarządzającej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszego przekazania wynagrodzenia, o którym mowa w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Instytucji Zarządzającej.

 

9.      Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

Termin:

Od 01.07.2018r. do 31.03.2019r.

Usługi opiekuńcze  świadczone będą w terminach szczegółowo ustalonych z uczestnikami projektu z zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia może ulec zmianie z przyczyn formalno-prawnych związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania.

 

Miejsce:

  teren  Gminy Przykona

 

10.  Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

1)   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

3)   Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz
z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:

a)      Curriculum Vitae (CV),

 

b)      oświadczenie stanowiące załącznik do formularza ofertowego,

c)      fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.

d)     pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem (jeśli wymagane).

4)   Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego  jako płatnika).

5)   Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  62-731 Przykona z dopiskiem na kopercie:

Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr GOPS     4.2018

nie otwierać do 21 czerwca 2018r.         

6)   Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

7)   Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 21 czerwca 2018 r.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

8)    Oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.

9)    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

 

11.  Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru:

 

1)      Cena oferty - 80% (maksymalnie 80 punktów)

 

 

Liczba punktów=    najniższa cena spośród złożonych ofert

                                  .......................................                        * 80

 

                                           cena badanej oferty

 

2)      Doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych (maksymalnie 20 pkt)

 

-  doświadczenie w zakresie usług opiekuńczych do 1 roku  - 10 pkt

- doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych powyżej 1 roku- 20 pkt.

 

12.  Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy:

 

1)   Otwarcie ofert nastąpi 27czerwca 2018r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o godzinie 11.00.

2)   Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku postępowania do każdego oferenta oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego www.przykona.pl

3)    Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie, e-mailowo lub pocztą tradycyjną do Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

4)   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, zmiany warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty
w szczególności w przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

5)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia na każdym etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty w szczególności, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłyną oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni
z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.

6)    Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

7)   Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

8)   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 

13.  Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

-          uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-          posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-          pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-          pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

14.  Informacje dodatkowe, pozostałe istotne postanowienia umowy:

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

3) W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonania jej wadliwie lub
w sposób nienależyty Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestników (6272 godzin) objęte umową za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. O każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie wskazując w jakim zakresie umowa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

     Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5)   W przypadku zaprzestania finansowania projektu umowa z Wykonawca zostanie rozwiązana bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

Załączniki:

1)      Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2)      Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym.

                                                                                             


Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy

 

Przykona .

FORMULARZ OFERTY

Oferta jest złożona przez:

Nazwa i adres Wykonawcy ....................................................................................

NIP ...............................................................................................................

Regon .........................................................................................................

Nr konta bankowego ............................................................................................

E-mail ............................................................................................................

W związku z zapytaniem ofertowy na zadanie pn.: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Powiecie Tureckim"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „ Oferuję wykonanie zamówienia:

a)   cenę brutto za jedna godzinę  dzień  usługi opiekuńczej słownie : ......................................................................................

b)  okres posiadanego  doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zależnymi i chorymi

 

Oświadczam, że:

a) akceptuję warunki oferty i nie wnoszę do nich uwag,

....................................... .......................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 

                        Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

o braku powiązań z Zamawiającym

 

.........................., dnia

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

Ja, niżej podpisana/y

...................................................................................................................

Adres:

..................................................................................................................

Oświadczam, że:

 

brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy mną a Zamawiającym oraz, że brak jest jakichkolwiek okoliczności dających podstawy do wykluczenia  z postępowania.

 

 

 

................................

     Podpis Wykonawcy

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411643 gościem