Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

Zapytanie ofertowe

 

 

Nr zapytania GOPS 1.2018


Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej  Powiecie Tureckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

62-731 Przykona

tel. 63 279-10 34

e-mail:gops@przykona.pl


 1. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych :Elżbieta Rogowska tel. 63 279-10-34 e-mail gops@przykona.pl 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) - na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 85312000-9 usługi opieki społecznej

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników projektu, w wymiarze łącznie 1764 h w okresie od 1.03.2018r do 31.03.2019r. W trakcie realizacji projektu zostanie zatrudnionych łącznie 2 opiekunów w ten sposób , że:

-od lutego 2018 do 31 marca2019 2 opiekunki na liczbę 1386 h po około 63 godzin miesięcznie każda opiekunka.

-

-od 01.01.2019 do 31.03 2019 - 2 opiekunek na liczbę godzin 378h po około 378h miesięcznie.

W trakcie realizacji projektu usługami zostanie objętych 4osóby.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 1. Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników projektu "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" obejmować w szczególności będzie: świadczenie usług pielęgnacyjnych, higieniczno-sanitarnych, treningowych w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Usługi będą miały charakter wspierający opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. przygotowania i prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi

 2. rzetelnego i terminowego wykonania usługi

 3. zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w trakcie oraz po zakończeniu usługi

 4. nie przyjmowania od osób od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych i osobistych

 5. zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu

 6. przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz. 922)

 7. na żądanie Zamawiającego udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia

 8. prowadzenie dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu oraz jej udostępniania w celu weryfikacji realizowanej usługi.

 9. Współpracy z innymi osobami biorącymi udział w projekcie

 10. Sporządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencje godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.


 1. Wymagania konieczne w stosunku do wykonawcy:

 1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Wymagania wobec osoby świadczącej usługi opiekuńcze:


 1. doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,

 2. łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi opiekuńcze w realizację wszystkich projektów finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonanie zamówienia.


 1. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Płatność nastąpi w okresach miesięcznych, po wykonaniu usługi i złożeniu dokumentów rozliczeniowych( protokół) przez zleceniobiorcę

 2. wysokość wynagrodzenia ustalana będzie według następującego wzoru: liczba godzin świadczonej w danym miesiącu usługi x cena za 1 godzinę usługi przedstawioną w ofercie.

 3. Wynagrodzenie, o którym mowa wypłacane będzie zgodnie z ustaleniami, jednak po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych z Instytucji Zarządzającej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszego przekazania wynagrodzenia, o którym mowa w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Instytucji Zarządzającej.


 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:


Termin:

Od 01.03.2018r. do 31.03.2019r.

Usługi opiekuńcze świadczone będą w terminach szczegółowo ustalonych z uczestnikami projektu z zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia może ulec zmianie z przyczyn formalno-prawnych związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania.


Miejsce:

teren Gminy Przykona


 1. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz
  z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:

 1. Curriculum Vitae (CV),


 1. oświadczenie stanowiące załącznik do formularza ofertowego,

 2. fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.

 3. pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem (jeśli wymagane).

 1. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego jako płatnika).

 2. Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: 62-731 Przykona z dopiskiem na kopercie:

Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr GOPS 1.2018

nie otwierać do 23 luty 2018r.

 1. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

 2. Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 23 luty 2018 r.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 1. Oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.

 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
  z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.


 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru:


 1. Cena oferty - 80% (maksymalnie 80 punktów)Liczba punktów= najniższa cena spośród złożonych ofert

....................................... * 80


cena badanej oferty


 1. Doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych (maksymalnie 20 pkt)


- doświadczenie w zakresie usług opiekuńczych do 1 roku - 10 pkt

- doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych powyżej 1 roku- 20 pkt.


 1. Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy:

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi 27 luty2018r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o godzinie 11.00.

 2. Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku postępowania do każdego oferenta oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego www.przykona.pl

 3. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie, e-mailowo lub pocztą tradycyjną do Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, zmiany warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty
  w szczególności w przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia na każdym etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty w szczególności, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłyną oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni
  z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu.

 6. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

 7. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
  z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.


 1. Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.


 1. Informacje dodatkowe, pozostałe istotne postanowienia umowy:

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

3) W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonania jej wadliwie lub
w sposób nienależyty Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestników (6272 godzin) objęte umową za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. O każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie wskazując w jakim zakresie umowa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 1. W przypadku zaprzestania finansowania projektu umowa z Wykonawca zostanie rozwiązana bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

 2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym.


Kierownik GOPS

Elżbieta Rogowska
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Przykona .

FORMULARZ OFERTY

Oferta jest złożona przez:

Nazwa i adres Wykonawcy ....................................................................................

NIP ...............................................................................................................

Regon .........................................................................................................

Nr konta bankowego ............................................................................................

E-mail ............................................................................................................

W związku z zapytaniem ofertowy na zadanie pn.: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Powiecie Tureckim"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „ Oferuję wykonanie zamówienia:

a) cenę brutto za jedna godzinę dzień usługi opiekuńczej słownie : ......................................................................................

b) okres posiadanego doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zależnymi i chorymi

 

Oświadczam, że:

a) akceptuję warunki oferty i nie wnoszę do nich uwag,

....................................... .......................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć WykonawcyZałącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

o braku powiązań z Zamawiającym


.........................., dnia


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Ja, niżej podpisana/y

...................................................................................................................

Adres:

..................................................................................................................

Oświadczam, że:


brak jest jakichkolwiek powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy mną a Zamawiającym oraz, że brak jest jakichkolwiek okoliczności dających podstawy do wykluczenia z postępowania.
................................

Podpis Wykonawcy
NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406078 gościem