Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RO.7013.2.2020                                                  Przykona, dnia 05 sierpnia  2020 r.
        

                                                                    
ZAPYTANIE OFERTOWE


1.    Dane Zamawiającego:
Gmina Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

2.    Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach  projektu "Zdalna szkoła"

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączony opis przedmiotu. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za realizację zadania.

3.    Opis wymagań:
Wykonawca zobowiązany jest do:
-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

4.    Wykaz dokumentów:
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik do zapytania.

5.    Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A  - cena = 100%

6.    Termin realizacji zamówienia:
31    sierpnia  2020 r.

7.    Termin i miejsce złożenia oferty
17 sierpnia 2020 r. godz.12:00
Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji.
lub elektronicznie na adres: karols@przykona.pl

8.    Wymagalny termin podpisania umowy: 3 dni robocze od daty wyboru oferenta.

9. Termin związania ofertą: 15 dni od dnia złożenia oferty.     
 
10.Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień  udzielać będą w godz. 8 -14  w siedzibie:

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 22
Karol Skiba                      tel. 63 279 10 46     
Załączniki do pobtrania:
1.    Opis przedmiotu zamówienia
2.    Formularz ofertowy
3.    Oświadczenie
4.    Projekt umowy