Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przykona, dn. 26 kwietnia 2021 r.                                                                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, NIP 668-18-58-329

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Przykona

            Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadanie.   

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego

            zapytania w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia. Oferent może zaproponować  

            tylko jedną cenę za poszczególne  zadania.

 1. Opis wymagań:

             Wykonawca zobowiązany jest do:

-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-        Za jakość wykonanego zadania odpowiedzialny jest Wykonawca

 

Zakres robót:

-        Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia: 750 000 m2., może ulec zmianie

-        Wykaszanie poboczy dróg  na  terenie Gminy Przykona wraz ze skarpą i przeciwskarpą w zależności od zapotrzebowania wskazanego przez Zamawiającego.

-        Obkaszanie trudnodostępnych miejsc (ławki, znaki, lampy uliczne) kosą spalinową.

-        Materiały i niezbędne urządzenia do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

-        Dopuszcza się możliwość zmiany przewidywanego zakresu wykonywanych prac w zależności od zapotrzebowania każdorazowo wskazanego przez zamawiającego.

-        W przypadku zabrudzenia ulic błotem, ścięta trawą Wykonawca we własnym zakresie uprzątnie zabrudzenia.

-        Prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Wykaz dokumentów:

             Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności    

             oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania   

             zamówienia – załącznik do zapytania.

 1. Kryteria oceny ofert

Cena 100%

 1. Wartość zamówienia brutto nie wyższa niż wysokość zabezpieczonych środków  w  budżecie Gminy
 2. Forma płatności: przelew w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, nie częściej niż jeden raz w miesiącu
 3. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia złożenia oferty

 1. Termin realizacji zamówienia:

     do 30.11.2021 r.

 1. Termin i miejsce złożenia oferty 10 maja 2021 r. godz. 1200 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona (w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona) lub na adres email:przykona@przykona.pl lub tradycyjną pocztą Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji      
 2. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień udzielać będą w godz. 7:30 – 15:30  w siedzibie:

             Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 17

             Tomasz Rosiak                            tel. 63 279 10 28

Roman Marciniak

Zastępca Wójta Gminy

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie.