Jesteś tutaj:   

Wyjaśnienia

 

RRG.271.1.2020

Przykona, dnia 27 lipca 2020 r.

Wyjaśnienia

dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Dostawa lekkiego oleju opałowego do Gminy Przykona, Zespołu Szkół

w Przykonie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) oraz w związku ze złożonym zapytaniem przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego dla w/w zadania wyjaśniamy, co następuje :

 

Pytanie:

W jaki sposób będzie obliczana zmiana ceny 1 litra oleju opałowego. Według Umowy paragraf 8 pkt. 1c): „ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: …... c) zmiany ceny 1 litra oleju opałowego w trakcie trwania umowy wynikającej ze zmian ceny u producenta „

Według SIWZ i formularza ofertowego cena ma być stała – jednak cena u producenta zmienia się codziennie, dlatego firmy preferują rozwiązanie w postaci stałego upustu liczonego od ceny producenta z dnia dostawy ? Proszę o wyjaśnienie sprawy.

 

Odpowiedz:

Cytowany powyżej przez Państwa zapis zawarty w punkcie XVI SIWZ i powtórzony w § 7 projektów umów stanowiących załącznik nr 6 – 8 do SIWZ, określa ogólne zasady zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty. Jednakże szczegółowy sposób ewentualnej zmiany ceny 1 litra oleju opałowego określają zapisy zawarte w § 1 w projektach umów stanowiących załączniki nr
6 – 8 do SIWZ. Cytuję:

§ 1

1.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020 r.

olej opałowy lekki (szacunkowa ilość) – …................ litrów w cenie brutto …………. zł/l.

2.Szacunkowa wartość umowy brutto: …....................... zł

(słownie złotych: ............……………………………………………………………………....)

3. Cena oleju opałowego podana w ofercie wiąże Wykonawcę przy pierwszej dostawie.

Pierwsza dostawa nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

 

3.Strony dopuszczają możliwość następnej zmiany ceny oleju opałowego określonej

postanowieniami ust.1 w przypadku zmian cen oleju u producenta.

4.Warunkiem zmiany ceny oleju opałowego będzie udokumentowanie przez Wykonawcę faktu zmiany ceny poprzez przedłożenie Zamawiającemu faktury, z której wynikać będzie zmiana ceny.

5.O każdorazowej zmianie stanowiącej podstawę zmiany ceny paliw Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego i przekazania źródła informacji zmiany ceny paliw na dany dzień z podaniem tej ceny.

6. Strony zgodnie ustalają, iż z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3 istnieje możliwość

podwyższania ceny oleju, jak też jej obniżania „

 

Jak więc z powyższego wynika cena 1 litra oleju opałowego wskazana w ofercie wiąże Wykonawcę przy pierwszej dostawie. Natomiast w zakresie następnych dostaw cena zamawianego oleju opałowego może ulec zmianie po udokumentowaniu przez Wykonawcę faktu zmiany tej ceny u producenta poprzez złożenie faktury z której wynikać będzie ta zmiana. Wykonawca musi jednak o tym fakcie poinformować pisemnie Zamawiającego jak również musi przekazać Zamawiającemu źródła informacji zmiany cen na dany dzień ze wskazaniem tej ceny.

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski