Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200 PLN"

 

Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1:

Sprawozdania roczne za III kw. 2011, 2010 i 2009 rok budżetowy z wykonania budżetu, tj.: Za rok 2009: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb- Z, Rb-NSD i Rb-PDP

Za rok 2010: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb- Z, Rb-NSD i Rb-PDP

+ dochody wykonane za rok 2008 (ile wyniosły: dane niezbędne do obliczenia wskaźnika finansowego mogą być podane wyłącznie informacyjnie jako suma kwotowa).

Odpowiedź:

Sprawozdania z wykonania budżetu dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
w Przykonie ul. Szkolna 7  w godzinach 7 30 - 15 30 .

 

Pytanie nr 2:

Opinie RIO

- z wykonania budżetu-za 2009, 2010 i za okres bieżący (I półrocze 2011)

- dotyczące Projektu budżetu na 2011

Odpowiedź:

Odpowiedzi na stronach internetowych pod adresami:

http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/rok-2009.html

http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/rok-2010.html

http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/rok-2011.html

 

Pytanie nr 3:

Uchwała dot. wyboru Wójta i Skarbnika .

Odpowiedź:

Dokumenty dotyczące wyboru Wójta i Skarbnika w załączeniu do wyjaśnień.

 

Pytanie nr 4:

Uchwała w sprawie określenia kwoty, do której Zarząd  Gminy może zaciągnąć kredyt.

Odpowiedź:

Określono w §  5 Uchwały Rady Gminy Przykona Nr IV/15/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.  - link do treści uchwały: http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2011.html?pid=5036

 

Pytanie nr 5:

Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek.

Odpowiedź:

Informacje zawarte są w SIWZ - załącznik pn.:"Dodatkowe informacje do SIWZ"

 

Pytanie nr 6:

Wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji.

Odpowiedź:

Wykaz prowadzonych inwestycji zawarty jest w uchwale budżetowej - załącznik: Wydatki majątkowe do uchwały budżetowej. (dostępne na stronach bip Urzędu Gminy Przykna: bip.przykona.pl

 

Pytanie nr 7 i 13:

Wykaz banków i kredytów -posiadanych (rodzaj transakcji, kwota udzielona, zadłużenie bieżące, data końca)

Odpowiedź:

Informacje zawarte są w SIWZ - załącznik pn.:"Dodatkowe informacje do SIWZ"

 

Pytanie nr 8:

Pierwsza i ostatnia aktualna Uchwała dot. wieloletniej prognozy finansowej wraz z opinią RIO w tej sprawie

Odpowiedź:

Odpowiedzi na stronach internetowych pod adresami:

http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2011.html?pid=5246

http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2011.html?pid=5245

 

 

Pytanie nr 9:

Czy Gmina i Miasto planuje zaciągnięcie leasingu, factoringu, forfaitingu, emisję papierów, udzielenie gwarancji i poręczeń?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

 

Pytanie nr 10:

Wykaz zobowiązań z tyt. Udzielonych gwarancji i poręczeń.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

 

Pytanie nr 11:

Jeśli są, Czy należności wymagalne są ujmowane w prognozowanych dochodach?

Odpowiedź

Nie dotyczy

 

Pytanie nr 12:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wzór umowy zgodny z obowiązującymi zasadami banku PKO SA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

 

Pytanie nr 13:

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacji JST.

Odpowiedź:

Jednostki organizacyjne Gminy Przykona:
     1) Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Przykonie
     2) Zespół Szkół w Przykonie
     3) Szkoła Podstawowa w Sarbicach
     4) Szkoła Podstawowa w Boleszczynie
     5) Zespół Obsługi Szkół w Przykonie
     6) Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie
     7) Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie

 

 

Pytanie nr 14:

Czy jest możliwość przesunięcia daty przetargu na 25-28.11.2011r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu przetargu.

 

Pytanie nr 15:

Budżet za I półrocze 2011r.

Odpowiedź:

Informacje znajdują się pod adresem:

http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/rok-2011.html

 

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że pierwsza rata odsetkowa jest na koniec każdego kwartału:

kalendarzowego, tj. do każdego ostatniego dnia kwartału, przypada więc na 31.12.2011, a następna 31.03.2012r.

Odpowiedź:

Informacje zawarte są w SIWZ  pkt.2.Opis przedmiotu zamówienia.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406027 gościem