Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

Wyjaśnienia do zamówienia

Przykona 15 kwietnia 2019r.

RRG.271.3.2019                 

 

 

Wyjaśnienia

 

W dniu 11.04.2019r. do Zamawiającego - Gmina Przykona wpłynęły pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Poniżej Zamawiający udostępnia treść pytań oraz odpowiedzi:

 

Pyt. 1. Wg przetargu obsługa PSZOK obejmuje tylko zorganizowanie i prowadzenie punktu oraz transport. Co należy zrobić z odpadami znajdującymi się w tabeli odbieranych odpadów z PSZOK a nie przyjmowanymi przez RIPOK (metal, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odzież i tekstylia)? Proszę o wskazanie adresów instalacji do których miałyby być dostarczone - jest to niezbędne do skalkulowania kosztu ich transportu.

Odpowiedź: W przypadku braku możliwości odbioru danego odpadu przez RIPOK w Koninie, Wykonawca dostarcza odpady do uprawnionych podmiotów mających siedzibę najbliżej miejsca położenia PSZOK, wg posiadanej wiedzy. Zamawiający nie wskazuje adresów instalacji, do których mają być dostarczone odpady, ważne, żeby odbierający posiadał stosowne uprawnienia do gospodarowania odpadami.

 

Pyt. 2. Proszę o informację w jaki sposób wykonawca ma dokonać obowiązku wykonania badań dla odpadów o kodzie 200399 (popioły) z pozytywnym wynikiem? Wykonawca może zamówić badania w akredytowanym laboratorium ale nie ma żadnego wpływu na pobraną próbkę (zgodnie z przepisami pobiera ją pracownik laboratorium), nie ma też żadnego wpływu na wyniki badań które są uzależnione od jakości próbki.

Odpowiedź: Zamawiający zdaje sobie sprawę, że Wykonawca nie ma wpływu na wyniki badań, natomiast ma wpływ na należyte i prawidłowe pobranie próbki, co w efekcie końcowym może przełożyć się na pozytywny wynik badania. Zapis sformułowany w SIWZ ma na celu zmobilizować Wykonawcę do tego, aby w sposób rzetelny pobrał próbkę i przekazał ją do akredytowanego laboratorium.

 

Pyt. 3. Czy zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed nieruchomości ma się odbywać bez zgłoszeń sprzed wszystkich nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy, czy zainteresowani mieszkańcy będą zgłaszać potrzebę odbioru tych odpadów do gminy, która następnie przekaże wykonawcy wykaz posesji z odpadami wielkogabarytowymi do odbioru? Pytanie to wynika z faktu, że w przypadku odbioru odpadów bez zgłaszania wykonawca musi skalkulować objazd wszystkich posesji na terenie gminy (w praktyce podczas odbioru znaczna większość mieszkańców nie wystawia odpadów tego rodzaju) natomiast w przypadku zgłoszeń wykonawca dojeżdża tylko do posesji które chcą oddać odpady wielkogabarytowe - skutkuje to dużo niższymi kosztami transportu a także ma pozytywny wpływ ekologiczny.

Odpowiedź: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed nieruchomości będzie się odbywać na podstawie zgłoszeń. Wykonawca otrzyma listę osób zainteresowanych odbiorem odpadów.

 

Pyt. 4. Czy wykonawca ma obowiązek odebrania każdej ilości odpadów dostarczonych przez mieszkańców gminy do PSZOK czy są ograniczenia ilościowe? Pytanie związane jest z faktem dowożenia przez mieszkańców bioodpadów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych czasami w bardzo dużych ilościach np. pełnych przyczep ciężarowych które zapełniają jednorazowo cały kontener służący do ich gromadzenia i uniemożliwiają dostarczenie odpadów tego typu przez innych mieszkańców gminy do czasu opróżnienia zapełnionego kontenera.

Odpowiedź: Na terenie gminy Przykona nie wprowadzono szczegółowych ograniczeń ilościowych w zakresie odpadów dostarczanych do PSZOK. W obowiązującym Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona wskazano jedynie, że na PSZOK mogą być dostarczane odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne (powstające w gospodarstwach domowych), z niewielkich remontów prowadzonych samodzielnie.

 

Pyt. 5. Czy odpady zebrane od mieszkańców mogą być dostarczone na RIPOK z wykorzystaniem instalacji przeładunkowej? Pytanie wynika z faktu, iż dzięki przeładunkowi wykonawca może znacznie ograniczyć koszty transportu oraz negatywny wpływ na środowisko?

Odpowiedź: Mając na względzie ograniczenie kosztów transportu, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie instalacji przeładunkowej do przeładunku odpadów przed ich dostarczeniem do RIPOK w Koninie. Jednocześnie wskazuje się, że pojazdy (wszystkie odbierające odpady komunalne z terenu gminy Przykona) powinny być trwale i czytelnie oznakowane oraz wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku, także przeładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych.

 

 

                                                                                               Wójt

 

                                                                                  Mirosław Broniszewski


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411937 gościem