Dzisiaj jest poniedziałek, 27 wrzesień
Imieniny Kosmy i Damiana

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  

1 519 200 PLN"

 

           Odpowiadając na zapytania złożone przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

Pytania:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następujące informacje:

1.na temat terminu składania ofert, który został przesunięty na dzień 03 lipca 2012 roku.

2.czy jest możliwe dopisanie warunku do pkt 14.4 S/WZ oraz w załączniku nr 9 „Wzór umowy" w par. 8 iż: Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy, tylko  w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, z wyłączeniem zmian dotyczących rozszerzenia przedmiotu umowy po wyrażeniu  zgody przez Bank.

 

Odpowiedzi:

Ad.1:

Zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 06.06.2012r. informujemy, że termin składania ofert upływa 3 lipca 2012 roku, o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Gmina Przykona,

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2012 roku, o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, sala nr 33.

Ad.2:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych zmian  warunków do umowy dla przedmiotowego przedmiotu zamówienia.

 

 

Przykona 19 czerwca 2012r.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436116 gościem