Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200 PLN"


Wyjaśnienia

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  1 519 200 PLN"

             Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1:

Zarządzenie Wójta określające kwotę, cel, termin i źródło spłaty kredytu;

Odpowiedź:

Wójt Gminy nie wydaje w tej sprawie zarządzenia.

Pytanie nr 2:

Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON;

Odpowiedź:

>> pobierz <<

 

Pytanie nr 3:

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;

Odpowiedź:

>> pobierz <<

 

Pytanie nr 4:

Uchwały w sprawie powołania osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
w tym zaciągania zobowiązań majątkowych tj. zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy oraz uchwała w zakresie powołania skarbnika Gminy;

Odpowiedź:

>>pobierz<<

 

Pytanie nr 5:

Sprawozdania o nadwyżce/deficycie za rok 2011 oraz I kw. 2012;

Odpowiedź:

 sprawozdania >> pobierz<< - 17MB format *.zip


Pytanie nr 6:

Sprawozdania o należnościach i zobowiązaniach wg tytułów dłużnych za rok 2011 oraz I kw. 2012;

Odpowiedź:

sprawozdania >> pobierz<< - 17MB format *.zip

Pytanie nr 7:

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za rok 2011 oraz I kw. 2012;

Odpowiedź:

sprawozdania >> pobierz<< - 17MB format *.zip

  

Pytanie nr 8:

Prognoza wykonania budżetu w okresie kredytowania (zalecane wykazanie
w prognozie:

- dochodów bieżących i majątkowych

- wydatków bieżących i majątkowych

- zadłużenie na koniec każdego roku

- obsługi zadłużenia tj. spłaty kapitału i odsetek od kredytów, papierów   wartościowych, obligacji

Odpowiedź:

UCHWAŁA nr 0007.98.2011 RADY GMINY Przykona z dnia 22 grudnia 2011 W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027

 

 Uchwała nr 0007.135.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 roku W sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata  2012-2027

 

Pytanie nr 9:

Oświadczenie o wartości mienia komunalnego;

Odpowiedź:

informacja stanowi załacznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok dotępne pod adresem:

http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2012.html?pid=5752

Pytanie nr 10:

Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy;

Odpowiedź:

 pod adresem: http://www.przykona.pl/zasoby/files/budzet/2011/0954.pdf

 

Pytanie nr 11:

Oświadczenie/informacja o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi   podmiotami, np. wzajemne poręczenia i gwarancje wraz z ilością głosów i udziałem
w innych podmiotach.

Odpowiedź: NIE

 

 

 

Pytanie nr 12:

Uchwała dotycząca zmian do uchwały budżetowej/ostatnia.

Odpowiedź:

pod adresem: http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2012.html?pid=5751

 

Pytanie nr 13:

Uchwała dotycząca Wieloletnie Prognozy Finansowej wraz ze zmianami/ostatnia.

Odpowiedź:

zawarta w odpowiedzi do pytania nr 8

 

Pytanie nr 14:

Uchwała na zaciągnięcie kredytu.

Odpowiedź:

zawarta w UCHWAŁA NR 0007.99.2011 RADY GMINY PRZYKONA  dnia 22 grudnia 2011 r.  sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok  paragraf 9 punkt 1 tiret 2 

http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2011.html?pid=5350

Pytanie nr 15:

Czy w przypadku wyboru oferty naszego banku przed podpisaniem umowy zostaną dostarczone następujące dokumenty:

1.Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami do ZUS ( nie starsze niż miesiąc przed datą złożenia do banku).

2.Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego ( nie starsze niż miesiąc przed datą złożenia do banku).

3. Dokument tożsamości zawierający zdjęcie i nr pesel osób reprezentujących Kredytobiorcę(do wglądu).

4. Lista wraz ze wzorami podpisów osób upoważnionych do podejmowania określonych czynności w imieniu Kredytobiorcy (np. podpisywania faktur). 

Odpowiedź:

W/w dokumenty zostaną dostarczone przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Zestaw pytań nr 16:

1.      zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31.12.2011r. oraz 31.03.2012r., terminów i wysokości spłat oraz przyjętych zabezpieczeń zgodnie z podpisanymi umowami,

2.      wysokość otrzymanych dotacji (w tym dotacji na inwestycje) wg. stanu na 31.12.2011r. oraz planowanych na rok 2012,

3.      wysokość otrzymanych subwencji (w tym, wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) wg. stanu na 31.12.2011r. oraz planowanych na rok 2012,

4.      uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami z dnia 22.12.2011 roku nr 0007.98/2011 oraz aktualnie obowiązująca, wraz z wyszczególnieniem:

§         I Dochody budżetu ogółem,   1.dochody własne, w tym: podatki i opłaty podatek od nieruchomości, dochody z mienia, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, pozostałe 2. Subwencje z budżetu państwa 3. Dotacje celowe , w tym, dotacje na inwestycje, 3. Środki unijne

§         II. Wydatki ogółem,  1. Wydatki bieżące w tym odsetki od kredytów i pożyczek, spłaty poręczeń wraz z odsetkami, odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych 2. Wydatki majątkowe

§         III. Wynik finansowy

§         IV. Przychody ogółem, w tym z tytułu kredytów, pożyczek, nadwyżka/ niedobór budżetowy, wolne środki, inne

§         V. Rozchody ogółem, w tym raty spłat kredytów i pożyczek, pozostałe rozchody

§         Wskaźnik obsługi długu

§         Wskaźnik zadłużenia

§         Średnia arytmetyczna z ost. 3 lat (art.243)

5.     Uchwała budżetowa na bieżący rok wraz z załącznikami:

 

  • z dnia 24.01.2012r. nr 0007.105.2012,
  • z dnia 28.02.2012r. nr 0007.112.2012,
  • z dnia 15.03.2012r. nr 0007.117.2012

  Odpowiedź:

do punkków 1,2,3,4,5 - zawarta w uchwłach Rady Gminy Przkona dostępne na stronie ( http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy.html ) i sprawozdaniach budżetowych  >> pobierz<<  - 17MB format *.zip

6.      czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting). Jeśli tak to prosimy podać kwoty i terminy obowiązywania umowy,

  Odpowiedź: NIE

5.      w jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości,  procentowy udział  w  kapitale podmiotu oraz numery regon),

   Odpowiedź:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu - wartość udziałów 1.061.000zł

 

 6.      Wykaz jednostek organizacyjnych (zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, komunalne osoby prawne),

Odpowiedź: 

Jednostki organizacyjne Gminy Przykona:
     1) Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Przykonie
     2) Zespół Szkół w Przykonie
     3) Szkoła Podstawowa w Sarbicach
     4) Szkoła Podstawowa w Boleszczynie
     5) Zespół Obsługi Szkół w Przykonie
     6) Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie
     7) Gminny Ośrodek Kultury w Przykonie

 

7.      wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań,

 Odpowiedź: Gmina nie udzieliła poreczeń, gwrancji i innych zobowiązań

 

 

8.      wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji,

 Odpowiedź:

 zawarta w uchwłach Rady Gminy Przkona dostępne na stronie ( http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy.html )

 

9.      sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011:RB-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27 s pełne, Rb-28 s pełne, RB-PDP oraz z wykonania za I kwartał 2012r: RB-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27 s pełne, Rb-28 s pełne,

  Odpowiedź:

 sprawozdania >> pobierz<< - 17MB format *.zip  

 

10.  uchwała Rady Gminy w sprawie kwoty do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym,

   Odpowiedź:

 zawatra w odpowiedzi do pytania nr 12.

 

11.  uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową,

 

   Odpowiedź: Rada Gminy nie podjeła w/w sprawie uchwały.

12.  czy Zamawiający przewiduje założenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu,

 Odpowiedź: Tak

13.  czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie oświadczenia, że na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej.

  Odpowiedź: NIE 

 

14.  czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku ?

   Odpowiedź: NIE 

 

15.  czy zamawiający wyraża zgodę aby odsetki liczone były za rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym przy założeniu że rok liczy 365 dni?

    Odpowiedź: Zgodnie z paragrafem 3 punkt 3 projektu umowy załaczonej do SIW.

 

16.  na spłatę jakiego zaciągniętego kredytu jest potrzebna kwota 1.519.200 zł ( prośba o szczegóły związane z dotychczasowym kredytem, gdzie zaciągnięty, na jaki cel, od kiedy do kiedy obowiązuję, wartość początkowa i aktualna, w jakich ratach płatny, czym zabezpieczony )


Odpowiedź:

UCHWAŁA nr 0007.98.2011 RADY GMINY Przykona z dnia 22 grudnia 2011 W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012 - 2027

 

 Uchwała nr 0007.135.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2012 roku W sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata  2012-2027

 

 

  Zestaw pytań nr 17:

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego, prosimy o wypełnienie załączanego formularza.

 Odpowiedź:

>> pobierz <<

 

  W związku z dodatkowymi wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający przedłuża  termin składania ofert do 3 lipca 2012r.

 

Do pobrania:

1) Sprawozdania finansowe za 2010r.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406058 gościem