Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ 

do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi
w miejscowości Żeroniczki"

 

 

            Odpowiadając na zapytania złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1:

Poz. 7 przedmiaru „Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70". SST 04.08.01 dotycząca tej pozycji w p.2,4 odwołuje się do p.2 SST 05.03.05, w którym określono rodzaj zalecanego asfaltu. Czy należy przez to rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie do mieszanki przeznaczonej do wyrównania podbudowy asfaltu 70/100?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie dopuszcza zastosowania asfaltu 70/100.

 

Pytanie nr 2:

Załącznik do SIWZ (Projekt Umowy) - Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy Zamawiający opracował projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź:

Zamawiający nie opracował projektu czasowej organizacji ruchu.

 

Pytanie nr 3:

Ad kosztorys ofertowy poz. nr 34. Prosimy o podanie grubości na jaką należy uzupełnić pobocze.

Odpowiedź:

Pobocze należy uzupełnić warstwą  o grubości 10cm.

 

Pytanie nr 4:

Wg przekroju normalnego przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy zastosować zbrojenie nawierzchni w postaci siatki z włókien szklanych. Zapis ten nie jest ujęty w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym. Prosimy o potwierdzenie czy należy zastosować wzmocnienie nawierzchni w postaci geowłókniny?

Odpowiedź:

Nie będzie stosowane wzmocnienie nawierzchni w postaci geowłókniny.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411920 gościem