Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Wyjaśnienia do SIWZ 

do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

   „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZÓWKA"

 

            Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Biorąc pod uwagę zapis w p. XII ust.1 SIWZ oraz zapisy w par. 1 ust. 2 tiret 2 i par. 5 ust.2 prosimy o jednoznaczne  określenie, czy obliczone do oferty wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter obmiarowy czy ryczałtowy?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy z możliwością proporcjonalnego obniżenia w przypadku nie wykonania części zamówienia o czym stanowi §5 ust.9 umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

Pytanie nr 3:

Dotyczy poz. 26, 33, 38 przedmiaru - w wymienionych pozycjach w kolumnie „ilości" prawdopodobnie występują błędy pisarskie. Prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu w/w pozycji przedmiaru nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z użyciem gruzu budowlanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie podbudowy z użyciem gruzu budowlanego.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406110 gościem