Jesteś tutaj:   

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 26 marca 2021 r.

RRG.7013.14.2021r.

 

ROZEZNANIE RYNKU  z dnia  26 marca 2021  r.

 

     Na podstawie Zarządzenia Nr 202/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji usługi polegającej na:

 „Wyposażeniu placu zabaw w m. Dąbrowa” oraz „Doposażeniu miejsca rekreacji i wypoczynku Bądkowie Drugim”

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

Tel. 63 279 10 10/fax 63 279 10 22

www.przykona.pl

 

 1. I.                      SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadań.

Szczegółowy zakres obejmuje załączony opis urządzeń do rozeznania rynku.

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania
w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

Do formularza ofertowego należy dołączyć wycenę lub kosztorys ofertowy określający cenę każdego urządzenia indywidualnie.

Oferta złożona bez kosztorysu zostanie odrzucona.

Oferent może zaproponować jedną cenę.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

 

 

 1. II.                    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

             30.05.2021 r.

 

 

 1. III.                   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być sporządzona przez wykonawcę w formie pisemnej, wyłącznie w jednym egzemplarzu, w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2021r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona do godz. 12.00, lub przesłać drogą email na adres: przykona@przykona.pl

Ofertę dostarczoną na punkt informacyjny  należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona napisem: „Wyposażeniu placu zabaw w m. Dąbrowa” oraz „Doposażeniu miejsca rekreacji i wypoczynku Bądkowie Drugim”

Nie otwierać do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00”

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. IV.                  SPOSÓB OBLICZANIA CENY
 2. Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie netto oraz brutto, w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
 4. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.

 

 1. V.                    KRYTERIA OCENY OFERT
 2. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
 • cena oferowanej usługi – 100 %
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 5. Ważność oferty 30 dni
 6. Gwarancja zamówienia 36 miesięcy
 7. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

-       Ewa Dygas – Zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Przykona, tel.63 279 10 23,  e-mail: ewad@przykona.pl

 

 

             Wójt

Mirosław Broniszewski

podpis Zamawiającego

 

Do pobrania:

1)  Wzór oferty

2) Opis przedmiotu zamówienia

3) Oświadzcenie oferenta