Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie pn.: " Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy"

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy

Zadanie nr 1 - Oświetlenie uliczne w miejscowości Bądków Pierwszy

Zadanie nr 2 - oświetlenie uliczne w miejscowości Laski

Zadanie nr 3 - Oświetlenie uliczne w miejscowości Olszówka

Zadanie nr 4 - Oświetlenie uliczne w miejscowości Psary

     

  główny przedmiot:  CPV  45 31 61 10-9 -  instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 20.04. 2011r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

c) wykonają zamówienie w terminie do 20.04. 2011r.

d) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

f) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy

g) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

h) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

i) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

j) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

k) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku 

2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy               

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy    

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości minimum 3, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie,

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń,

d) wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy.

 

Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień  osoby pełniącej obowiązki kierownika  budowy  odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy:

       - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  100 000 PLN.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń i dokumentów.

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

6.  Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość  

7. Kosztorys ofertowy

8. Podpisany projekt umowy.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Wykonawca   nie musi wnosić wadium.       

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

10.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 21 lutego 2010r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 21 lutego 2010r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr 17408 -2010

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

 

Do pobrania:

 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiemnia   - *.ZIP ( 39MB) 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411840 gościem