Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

na zadanie pn.: ” Wodociąg  Przykona – Psary – Żeroniczki” 

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona     

tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022 2.      

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA     

www.przykona.pl

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową. 
 

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest  budowa wodociągu  Przykona – Psary - Żeroniczki.

 

Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 1245 mb, zaś przyłączy 534 mb.

Rozdzielczą sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych z polichlorku winylu PCV PN 10

Ø 160, 110 i 90 mm oraz armatury żeliwnej.

Przyłącza wodociągowe będą wykonane z rur PE o średnicy wewnętrznej Ø 32, 40, 50 i 63 mm.

Rury PCV kielichowe w sieci rozdzielczej łączone będą przy pomocy uszczelek gumowych. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy, które należy obudować płytami betonowymi. Aby uniemożliwić wysunięcie się bosego końca rury PCV z kielicha, na wszystkich węzłach tzn. kolanach, zasuwach, zaprojektowano betonowe bloki oporowe z betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie rodzimym.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty nadziemne p.poż. w odległościach zgodnych z normą oraz niezbędne zsuwy usytuowane w punktach węzłowych sieci. Hydranty zlokalizowano w sposób umożliwiający dodatkowo odwodnienie i odpowietrzenie sieci wodociągowej.

           Główny przedmiot:  CPV 45 23 21 50-8 -  roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA        do 10.05. 2011r.  

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWW przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:a)     spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania;-  posiadania wiedzy i doświadczenia;-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania     zamówienia;-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.b)    zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.c)     wykonają zamówienie w terminie do   10.06. 2011r.d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawye)     spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawyf)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności g)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówieniah)    posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia i)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówieniaj)      posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia – nie spełnia.

 7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUMZamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIEcena 100 % 

10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTUrząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,do dnia 16 marca 2011r.     do godz. 10:00. 

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT      Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,      w dniu 16 marca 2011r.         o godz. 10:15. 

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych   Nr 68971 -2011

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMIJan Kończak             – Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

Do pobrania

1) Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia -   (100MB)  

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411809 gościem