Dzisiaj jest poniedziałek, 27 wrzesień
Imieniny Kosmy i Damiana

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie pn.:

     Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Boleszczynie.

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie szkolnego placu zabaw w miejscowości Boleszczyn, gmina Przykona.  

 

 1. Na terenie działki nr 242 zaprojektowano wykonanie następujących terenowych urządzeń zabawowych:

- plac zabaw dla dzieci

- strefę komunikacyjną - ścieżki

- strefę zieloną pod trawniki i obsadzenia roślinnością / krzewy /

- ogrodzenie placu zabaw o wys. H=123,0 cm

2. Dane techniczne .

- powierzchnia placu zabaw i urządzeń będących przedmiotem opracowania - 638,60 m2 

Zestawienie powierzchni projektowanych urządzeń:

1.Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej EPDM I SBR kolor RAL 2011 - 227,00 m2 

2.Strefa komunikacyjna - ścieżki o nawierzchni bezpiecznej EPDM I SBR - 35,70 m2 

3. Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością / krzewy / - 247,80 m2 

---------------------------------------------------

       Razem powierzchnia placu zabaw - 510,50 m2 

Główny przedmiot: CPV   45 11 27 23-9 -  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

                                            

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       do 30 września 2011r.

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy    prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

wykonają zamówienie w terminie   do 30 września 2011r.

  • c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
  • d) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
  • e) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
  • f) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • g) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
  • h) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • i) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

•10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 2 sierpnia 2011r.     do godz. 10:00.

11.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 2 sierpnia  2011r.         o godz. 10:30.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       Nr 199076 - 2011;

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

 

Do pobrania:

1)  Dokumentacja Techniczna i SIWZ -  23MB

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436125 gościem