Dzisiaj jest środa, 22 wrzesień
Imieniny Tomasza i Maurycego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

na zadanie pn.: " Remont chodnika w miejscowości Laski"

 

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

 

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      www.przykona.pl

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

 

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projektowany  do remontu   chodnik zlokalizowany jest w m. Laski  . Położony jest po prawej stronie drogi  krajowej nr 72 Konin -Turek - Uniejów   . Rozpoczyna się w km 35+142,60  a kończy w km 35+600,60 .  Istniejący  chodnik w km 35 +195,15 - 35+215,15 ( obręb przystanku)  pozostaje bez zmian .Na tym odcinku remont nie będzie wykonywany .Długość chodnika do remontu 438,00 m .

Stan projektowany

a. Ściek .

W miejsce istniejącego ścieku z płytek drogowych  projektuje się ściek  z płyt  ściekowych betonowych - typ korytkowy o wymiarach 53x50x15 cm .

Konstrukcja ścieku .

 • Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy o wymiarach 53x50x15 cm .
 • Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 5 cm .
 • Ława fundamentowa z betonu B 15 o grubości 15 cm

        Wg  KPED - karta 01.04 .

Uwaga .

1. Oś  podłużna ścieku z płyt ściekowych ma się pokrywać z osią ścieku    

    istniejącego .

2. Profil podłużny ścieku ma  zapewniać spływ  wody do studni wpustowych

b.Chodnik

Projektuje się chodnik o  szerokości :

km 35+142,60 - szerokość 2,40 m

km 35+163,90  - szrokośc  2,30 m 

km 35+163,90 - 35 + 433,93  - szerokość  2,30 m

km 35+439,93 - 35+ 481,58  - szerokość  2,30 m w km 35+439,93 i 2,00 m w km 35+481,58 .

km 35+487,78 - 35+ 600,60  - szerokość  1,80 m

Istniejący  chodnik w km 35 +195,15 - 35+215,15 ( obręb przystanku)  pozostaje bez zmian .Na tym odcinku remont nie będzie wykonywany .

Konstrukcja  chodnika :

 • Brukowa kostka betonowa o grubości 6 cm. Kolor szary .
 • Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 7 cm .

Lewa krawędź nawierzchni  chodnika  ma przylegać bezpośrednio do  płyty ściekowej ( likwidacja istniejącego terenu zielonego )  - nie jest obramowana obrzeżem .Nawierzchnia chodnika w stosunku do góry płyty ściekowej ma być wyżej o 1 cm . Prawą  krawędź nawierzchni należy obramować obrzeżem betonowym  30x8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.  Istniejące  wysepki zieleni  za wjazdem nr 1 i przed wjazdem nr 2  należy zlikwidować i wykonać w ich miejsce chodnik .Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku ścieku .

 

Uwaga  :  Inwestor posiada  kostkę  na nawierzchnię chodnika  i obrzeże 30x8 cm.

c. Zjazdy do posesji .

Projektuje się zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o grubości 8 cm i wymiarach jak w tabeli

nr  1. Należy wykonać skosy 1 : 1 ( 1m :1m ) .

Konstrukcja zjazdu : 

 • Kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm , czerwona .
 • Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 3 cm
 • Podbudowa z betonu B 15 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm .

Nawierzchnię zjazdów należy obramować  obrzeżem betonowym 30x8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 .  Spoiny wypełnić zaprawą cementową .  Nawierzchnia zjazdu  nie jest oddzielona od nawierzchni  chodnika obrzeżem

Uwaga  : Inwestor posiada  kostkę czerwoną  na nawierzchnię  zjazdów w ilości 300 m2    i obrzeże 30x8 cm .

d. odwodnienie liniowe „ ACO DRAIN „ na zjazdach do posesji  i przejsciu dla pieszych . 

Na zjazdach do posesji i przejściu dla pieszych w km 35+146,30 w osi   ścieku   z płyt  ściekowych betonowych projektuje się odwodnienie  liniowe " ACO DRAIN  V 100 " 13,5 x 15 x 100 cm . Korytko   i ruszt żeliwny  w klasie obciążen min   C 250.

Konstrukcja  odwodnienia liniowego :

 • „ Korytko ACO DRAIN V 100 „ 13,5x 15x100 cm wraz rusztem żeliwnym
 • Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 3 cm
 • Ława fundamentowe z betonu B 15 o grubości 15 cm i szerokości 33,5 cm

Korytko  należy obetonowć  do  wysokości  pozwalającej na wykonanie nawierzchni zjazdów , która  przylega bezpośrednio do " ACO DRAIN  V 100 „   i wystaje 1 cm ponad    poziom  ACO DRAIN .

Uwaga : Profil podłużny ścieku ma  zapewniać spływ  wody do studni wpustowych

5. Wiata przystankowa

Należy wykonać czyszczenie , malowanie farbą podkładową i farbą w kolorze istniejącym ( niebieski ) konstrukcji  metalowej wiaty przystankowej o wymiarach ( długość x szerokość )  3,60 m x 1,45 m i wysokości 2,50 m .Ściany i dach wiaty całkowicie  przeszklone .

 

          Główny przedmiot:  CPV :       45 23 32 60-9 -  roboty w zakresie dróg pieszych

                                                             

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 15.10. 2010r.

 

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a)     spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)    zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

c)     wykonają zamówienie w terminie do   15.10. 2010r.

d)    spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

e)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

f)      spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

g)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

h)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

i)      posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

j)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

k)     posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku 

2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy               

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b)    zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego  - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy    

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy 

 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

a)    wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum 80% wartości zamówienia)  w ilości minimum 3,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie,     

b)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                                   

c)    wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń,                    

d)   wykaz zakresu zamówienia,  którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy.   

 

Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień  osoby pełniącej obowiązki kierownika  budowy  odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy:

       - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  200 000 PLN.

 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń i dokumentów.

 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

6.  Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została

      ogłoszona upadłość  

7. Kosztorys ofertowy

8. Podpisany projekt umowy.

 

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 11 sierpnia 2010r.     do godz. 10:00.

 

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

      Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 11 sierpnia 2010r.         o godz. 10:45.

 

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 226426  -2010

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

 

 

DO POBRANIA:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 2,9MB

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4422120 gościem