Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500047337-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.

Przykona:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526481-N-2018 
Data: 05/03/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przykona, Krajowy numer identyfikacyjny 31101951000000, ul. ul. Szkolna  7, 62731   Przykona, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 791 010, e-mail przykona@przykona.pl, faks 632 791 022. 
Adres strony internetowej (url): www.przykona.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 5.1 
W ogłoszeniu jest: a) opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN; b) wykaz co najmniej dwóch robót o charakterze podobnym do objętych zamówieniem w tym jednej o wartości co najmniej 150 000,00 zł wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; c) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ); d) wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ). 
W ogłoszeniu powinno być: a) opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN; b) wykaz co najmniej dwóch robót o charakterze podobnym do objętych zamówieniem w tym jednej o wartości co najmniej 500 000,00 zł wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; c) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ); d) wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ). 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406126 gościem