Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 549207-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

Gmina Przykona: Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy budynku komunalnym w Przykonie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przykona, krajowy numer identyfikacyjny 31101951000000, ul. ul. Szkolna  7 , 62731   Przykona, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 791 010, e-mailprzykona@przykona.pl, faks 632 791 022.
Adres strony internetowej (URL): www.przykona.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.przykona.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.przykona.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy budynku komunalnym w Przykonie
Numer referencyjny: RRG.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych i parkingu dla samochodów osobowych , w tym stanowiska postojowego dla samochodów osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Przykonie. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 cm ( cegła ) i grubości 8 cm na drogach , parkingach i zjeździe do piwnicy a o grubości 6 cm na chodnikach . Kolory nawierzchni :

  • drogi - kolor szary chodniki - kolor czerwony parkingi - kolor grafitowy . Oddzielenie stanowisk postojowych kostką koloru czerwonego na parkingu za budynkiem . zjazd do piwnicy - kolor czerwony Szerokość ulic wewnętrznych : 5,00 m - ulica wzdłuż budynku należy wykonać poszerzenie ulicy istniejącej o 1,50 m, ulica wjazdowa - należy wykonać poszerzenie ulicy istniejącej do 5,00 m . Szerokość chodników zgodna z istniejącymi. Szerokość chodnika przy zjeźdie do piwnicy 1,65 m. Stanowiska postojowe ( 14 sztuk ) i ( 4 sztuki) usytuowane są prostopadle do osi ulic . Głębokość stanowisk - 5,0 m, szerokość stanowiska dla pojazdu osoby niepełnosprawnej - 3,65 m, Pochylenie podłużne stanowisk postojowych - 2 ,0 %

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli: a) Wykonawca załączy wykaz co najmniej dwóch robót o charakterze podobnym do objętych zamówieniem w tym jednej o wartości co najmniej 150 000,00 zł wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; b) wykaże, że dysponuje narzędziami/urządzeniami technicznymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia; c) wykaże , że dysponuje do realizacji zamówienia osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj. kierownik budowy posiadający wymagane uprawnienia Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia - kierownik budowy oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zgodnie z art.22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 ze zmianami) osób wykonujących czynności objęte zamówieniem. - oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy) UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - na kwotę nie mniejszą niż 150 000 PLN; b) wykaz co najmniej dwóch robót o charakterze podobnym do objętych zamówieniem w tym jednej o wartości co najmniej 150 000,00 zł wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; c) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ); d) wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). d) Wypełniony i podpisany wzór umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
cena    60,00
okres udzielonej gwarancji    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
PROJEKT UMOWA Nr RRG.271....2018 NA ROBOTY BUDOWLANE W dniu.............................. pomiędzy Gminą Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, reprezentowaną przez: .................................. - .................................. zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" , a ............................................................... ............................................................... reprezentowanym przez: - ..................................... - ........................................ zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą" w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm), w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 39 ww. ustawy, tj. przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: §1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy budynku komunalnym w Przykonie" 2. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają: - dokumentacja, - przedmiar robót , - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - uzgodnienia, opinie, decyzje, 3.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami: - wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. §2 1.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy przez Zamawiającego. 2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia: 30 sierpnia 2018 r. 3. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całego zakresu z powodu: - działania tzw. „siły wyższej", - z przyczyn zależnych od Zamawiającego, - okoliczności, których nie można było przewidzieć. 4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie: 7 dni po podpisaniu umowy. §3 1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ............................................... Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz.1332 ze zmianami). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego. 2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy ds. realizacji przedmiotu zamówienia w osobie: .............................................. §4 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce robót materiały i sprzęt niezbędny do ich wykonania własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. §5 1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie: w wysokości ...................... zł + ...................zł (.....%VAT ) = ...................zł słownie złotych: ............................................../100 W/w wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy nr: ............................... po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 2. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się na podstawie jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej po faktycznym wykonaniu robót. Zamawiający żąda, aby na fakturach każde z zadań rozliczane było odrębną pozycją. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez strony protokół odbioru częściowego, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokół zostanie sporządzony w obecności Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawców. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturą częściową wymienioną w ust. 2 nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego. 4. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo na podstawie protokołów odbioru robót. 5. W przypadku powierzenia części zakresu zamówienia podwykonawcy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 14 dni składa zastrzeżenia do przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w w/w zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 6.Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu należności za wykonane prace. 7. Zamawiający zrealizuje fakturę częściową w terminie 21 dni, a fakturę końcową w terminie 30 dni od daty otrzymania. 8. W razie zwłoki z zapłatą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. §6 1. Wykonawca udzieli .... miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową. 2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości co do całości oraz poszczególnych części odebranych robót budowlanych kończy swój bieg po upływie okresu określonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru końcowego. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 5. Wykonawca przystąpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia wad. Okres gwarancji jakości zostanie przedłużony o czas w którym zamawiający nie mógł korzystać z danego wadliwego elementu. 6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty. §7 1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający potrąci Wykonawcy następujące kary umowne: a) 5% wartości (brutto) zadania objętego umową, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca b) 0,5% wartości (brutto) zadania za każdy dzień opóźnienia, gdy zostanie przekroczony termin jego wykonania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, c) 0,2% wartości (brutto) zadania za każdy dzień opóźnienia, gdy zostanie przekroczony termin usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) 5% wartości (brutto) przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający b) za nieuregulowanie w terminie wynagrodzenia, o którym mowa w §5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych. §8 Strony ustalają następujące zasady odbioru robót: 1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania wykonanych robót. 2) Zamawiający wyznacza odbiór robót w ciągu 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia o ich zakończeniu. 3)Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 4)Wszelkie czynności wykonywane podczas odbioru, a także termin wyznaczony na usunięcia wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. 5) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. §9 Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1.Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy: a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót lub przerwał je i nie wznowił ich wykonania mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni, chyba że nie rozpoczęcie wykonania robót lub przerwa w ich realizacji spowodowane zostały przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. b)Wykonawca nie wykaże należytej staranności przy wykonaniu prac objętych umową c) Nastąpiło ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, rozwiązanie firmy Wykonawcy lub wydanie nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy. 2. Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy: a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności) 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. §10 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach wyszczególnionych w niniejszej umowie i w przypadku wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. 4. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: 1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: a. w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, lub gestora sieci gazowej, cieplnej albo elektroenergetycznej, b. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, c. z powodu działania tzw. „siły wyższej" a więc nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w SSTWiORB, d. w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, e. w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót. W wyżej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu o okres, w którym roboty będące przedmiotem zamówienia nie mogły być prowadzone. Jednakże w w/w sytuacjach Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wykonywania robót, w których zakresie przeszkody nie wystąpiły. 2) Wykonawca zwraca się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie umownego terminu wykonania zamówienia podając nowy termin zakończenia zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym, 3) Zamawiający z przyczyn zależnych od niego ma prawo żądania przedłużenia umownego terminu wykonania zamówienia. 4) Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub zmiana jest dopuszczalna również w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu robót określonej w dokumentacji projektowej lub zastosowania rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej. 5) Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT w przypadku gdy zmiana stawki podatku VAT nastąpi w trakcie obowiązywania umowy i wynikać będzie ze zmiany przepisów podatkowych. Wykonawca wystąpi pisemnie z prośbą o zmianę podatku VAT wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 6) Zmiany wynikające z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 7) Zmiany wynikające z wykonania robót zamiennych lub z zastosowania materiałów lub urządzeń innych niż wskazane w ofercie przetargowej i dokumentacji projektowej ale o lepszych parametrach technicznych i pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 8) Zmiany wynikające ze zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie rozwiązań lub robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej. W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie zmniejszone, a zamiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 9) Zamiany wynagrodzenia, jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość przyjętą w kosztorysie ofertowym. W takim przypadku w oparciu o art. 630 kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia. Rozliczenie podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 10) Dopuszczalne są również zmiany w umowie: a. w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osobę o równoważnych uprawnieniach jak określone w SIWZ, b. w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robót, uzasadnionej przez Wykonawcę, c. w zakresie zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na równoważne wartościowo, d. w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, e. w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; f. w przypadku zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 5. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. §11 W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy. 2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca zabezpieczy wykonane prace na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia od umowy. 3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych prac o ile przerwanie prac nie nastąpiło z jego winy; Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je. 4.Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie pracy do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 5.Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych prac wraz z pracami zabezpieczającymi, a jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia wynikające z niniejszej umowy. 6. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a związanych z zamówieniem uwzględniające przyczyny odstąpienia od umowy. §12 Wykonawca od dnia przejęcia placu budowy przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem w stosunku do osób trzecich przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową oraz wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzeń wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. §13 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnionych pracowników przepisów BHP, ppoż. oraz higieniczno - sanitarnych i porządkowych. §14 Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. §15 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. §16 Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd do siedziby Zamawiającego. §17 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Do pobrania:

1)   SIWZ i dokumentacja technicznaNIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406128 gościem