Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 514222-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. 

Gmina Przykona: Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przykona, krajowy numer identyfikacyjny 31101951000000, ul. ul. Szkolna  7 , 62731   Przykona, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 791 010, e-mailprzykona@przykona.pl, faks 632 791 022. 
Adres strony internetowej (URL): www.przykona.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.przykona.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III 
Numer referencyjny: 271. 1.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Przykona - Etap III o nawierzchni bitumicznej w początkowym odcinku oraz gruntowej w końcowym. Zadanie obejmuje: a) przebudowę drogi; b) przebudowę chodników; Wyszczególnienie powierzchni m2: • nawierzchnia z betonu asfaltowego 1728 m2 • nawierzchnia z kostki betonowej-chodniki 775 m2 • nawierzchnia z kostki betonowej-zjazdy 272,5 m2 • nawierzchnia utwardzeń z kostki betonowej 202,0 m2 • nawierzchnia utwardzeń z betonu asfaltowego 398,5 m2 • trawniki, rowy tereny zielone 65,0 m2 c) budowę kanalizacji deszczowej; • budowę przyłączy kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV litych dn 200, dn 250;. • •montaż typowych wpustów deszczowych dn 500 wraz z osadnikami; • •montaż typowych studzienek kanalizacji deszczowej dn1000 wyposażonych w włazy; 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45233120-6

45330000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-14 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł. Informacje dodatkowe 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli: a) Wykonawca załączy wykaz co najmniej dwóch robót o charakterze podobnym do objętych zamówieniem w tym jednej o wartości co najmniej 500 000,00 zł wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; b) wykaże, że dysponuje narzędziami/urządzeniami technicznymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia; c) wykaże , że dysponuje do realizacji zamówienia osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj. kierownik budowy posiadający wymagane uprawnienia Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia - kierownik budowy oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zgodnie z art.22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 ze zmianami) osób wykonujących czynności objęte zamówieniem. - oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy) UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN; b) wykaz co najmniej dwóch robót o charakterze podobnym do objętych zamówieniem w tym jednej o wartości co najmniej 500 000,00 zł wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; c) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ); d) wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). d) Wypełniony i podpisany wzór umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres udzielonej gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA Nr RRG.271....2018 NA ROBOTY BUDOWLANE W dniu.............................. pomiędzy Gminą Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, reprezentowaną przez: .................................. - .................................. zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" , a ............................................................... ............................................................... reprezentowanym przez: - ..................................... - ........................................ zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą" w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm), w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 39 ww. ustawy, tj. przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: §1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III" 2. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają: - dokumentacja, - przedmiar robót , - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - uzgodnienia, opinie, decyzje, 3.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami: - wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. §2 1.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy przez Zamawiającego nie wcześniej jednak niż 15 maja 2018 r. 2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia: 14 Września 2018 r. 3. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całego zakresu z powodu: - działania tzw. „siły wyższej", - z przyczyn zależnych od Zamawiającego, - okoliczności, których nie można było przewidzieć. 4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie: do 15 maja 2018 r. §3 1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ............................................... Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.290 ze zmianami). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego. 2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy ds. realizacji przedmiotu zamówienia w osobie: .............................................. §4 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce robót materiały i sprzęt niezbędny do ich wykonania własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. §5 1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie: w wysokości ...................... zł + ...................zł (.....%VAT ) = ...................zł słownie złotych: ............................................../100 W/w wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy nr: ............................... po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 2. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się na podstawie jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej po faktycznym wykonaniu robót. Zamawiający żąda, aby na fakturach każde z zadań rozliczane było odrębną pozycją. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez strony protokół odbioru częściowego, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokół zostanie sporządzony w obecności Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawców. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturą częściową wymienioną w ust. 2 nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego. 4. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo na podstawie protokołów odbioru robót. 5. W przypadku powierzenia części zakresu zamówienia podwykonawcy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 14 dni składa zastrzeżenia do przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w w/w zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 6.Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu należności za wykonane prace. 7. Zamawiający zrealizuje fakturę częściową w terminie 21 dni, a fakturę końcową w terminie 30 dni od daty otrzymania. 8. W razie zwłoki z zapłatą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. §6 1. Wykonawca udzieli .... miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową. 2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości co do całości oraz poszczególnych części odebranych robót budowlanych kończy swój bieg po upływie okresu określonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru końcowego. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 5. Wykonawca przystąpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia wad. Okres gwarancji jakości zostanie przedłużony o czas w którym zamawiający nie mógł korzystać z danego wadliwego elementu. 6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty. §7 1. Zamawiający dopuszcza na wniosek jednej ze stron możliwość wykonania ewentualnych robót dodatkowych. 2. Realizacja robót dodatkowych poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru. 3. Wykonawcy nie wolno wykonywać robót dodatkowych przed podpisaniem odrębnej umowy na podstawie protokołu konieczności. 4. Przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów obejmujących zakres przedmiotowych robót. 5. Roboty dodatkowe wycenione będą na podstawie kosztorysów ofertowych, a w przypadku gdy pozycje dotyczące zmian nie odpowiadają pozycjom opisanym w kosztorysie ofertowym, kalkulacja wstępna zostanie sporządzona przez wykonawcę, która będzie podstawą do negocjacji z Zamawiającym. §8 1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający potrąci Wykonawcy następujące kary umowne: a) 5% wartości (brutto) zadania objętego umową, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca b) 0,5% wartości (brutto) zadania za każdy dzień opóźnienia, gdy zostanie przekroczony termin jego wykonania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, c) 0,2% wartości (brutto) zadania za każdy dzień opóźnienia, gdy zostanie przekroczony termin usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) 5% wartości (brutto) przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający b) za nieuregulowanie w terminie wynagrodzenia, o którym mowa w §5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych. §9 Strony ustalają następujące zasady odbioru robót: 1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania wykonanych robót. 2) Zamawiający wyznacza odbiór robót w ciągu 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia o ich zakończeniu. 3)Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 4)Wszelkie czynności wykonywane podczas odbioru, a także termin wyznaczony na usunięcia wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. 5) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. §10 Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1.Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy: a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót lub przerwał je i nie wznowił ich wykonania mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni, chyba że nie rozpoczęcie wykonania robót lub przerwa w ich realizacji spowodowane zostały przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. b)Wykonawca nie wykaże należytej staranności przy wykonaniu prac objętych umową c) Nastąpiło ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, rozwiązanie firmy Wykonawcy lub wydanie nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy. 2. Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy: a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności) 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. §11 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 niniejszej umowy oraz SIWZ, tj.: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie : a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, c) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego d) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ. f) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót dodatkowych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej założonego efektu użytkowego. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. §12 W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy. 2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych prac, a Wykonawca zabezpieczy wykonane prace na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia od umowy. 3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych prac o ile przerwanie prac nie nastąpiło z jego winy; Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je. 4.Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie pracy do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 5.Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych prac wraz z pracami zabezpieczającymi, a jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia wynikające z niniejszej umowy. 6. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a związanych z zamówieniem uwzględniające przyczyny odstąpienia od umowy. §13 Wykonawca od dnia przejęcia placu budowy przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem w stosunku do osób trzecich przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową oraz wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzeń wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. §14 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnionych pracowników przepisów BHP, ppoż. oraz higieniczno - sanitarnych i porządkowych. §15 Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. §16 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. §17 Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd do siedziby Zamawiającego. §18 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamówienie będzie zrealizowane w oparciu o podpisaną umowę - Załącznik nr 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w następującym zakresie : a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, c) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego d) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ. f) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót dodatkowych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej założonego efektu użytkowego. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-02-20, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja techniczna - 3,6MB

 

 

 NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406093 gościem