Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przykona: Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
Numer ogłoszenia: 385328 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przykona , ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, woj. wielkopolskie, tel. 063 2791010, faks 063 2791022.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przykona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Samochód musi być fabrycznie nowy
1. Wymagania techniczne: 1) rok produkcji 2014 lub 2015; 2) pojemność silnika - od 1,9 l do 2,0 l z turbo doładowaniem; 3) moc silnika - od 130 KM do 150 KM; 4) rodzaj paliwa - diesel; 5) typ nadwozia - bus 9-cio osobowy; 6) wymiary samochodu: długość całkowita od 5000 do 5500mm; 7) wymiary rozstawu osi kół: od 3300 do 3400 mm 8) napęd na koła przednie 9) norma spalin Euro 5, filtr cząstek stałych 10) kolor - srebrny metaliczny, 11) boczne drzwi przesuwne, tylne drzwi skrzydełkowe z wycieraczkami 12) niezależne zawieszenie przód i tył 2. Minimalne wymogi bezpieczeństwa: 1) ABS , ESP, ASR 2) Poduszki bezpieczeństwa powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera 3) Pasy bezpieczeństwa: 4) Dodatkowe światło stopu. 3. Wymagane minimalne wyposażenie: 1) klimatyzacja automatyczna trzystrefowa z elektroniczną regulacją i z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej z nawiewami w podsufitce; 2) manualna skrzynia 6-biegowa 3) elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne; 4) elektrycznie otwierane szyby - w drzwiach przednich ; 5) autoalarm antywłamaniowy ; 6) zderzaki w kolorze nadwozia; 7) przednie światła przeciwmgielne 8) podgrzewanie tylnej szyby 9) zamek centralny 10) fabryczna instalacja radiowa z odtwarzaczem CD; oraz instalacja z głośnikami 11) kierownica wielofunkcyjna 12) kolor tapicerki - kolor w tonacji szarości lub czarny; 13) fotel kierowcy z regulacją wysokości; 14) czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku 15) koło zapasowe pełnowymiarowe; 16) tylne drzwi skrzydełkowe z oknami i wycieraczkami, 17) lampki do czytania w przestrzeni pasażerskiej umieszczone w podsufitce 18) okna w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane 19) układ siedzeń: trzy rzędy po trzy miejsca siedzące ( w pierwszym rzędzie kierowca plus dwa miejsca ) 20) komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu przestrzeni pasażerskiej 21) oświetlenie stopni wejściowych i przestrzeni bagażowej, 22) drugi komplet kół 4. Wymagana minimalna gwarancja producenta: Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum: - 24 miesięcznej gwarancji ogólnej na samochód wraz z wyposażeniem; - 36 miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze; - 144 miesięcznej gwarancji na perforację elementów nadwozia; licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia - przekazania; 5. Wymagane wyposażenie: o wykładzina antypoślizgowa; o demontowalne najazdy aluminiowe do wprowadzania wózków inwalidzkich o 1 x mocowanie do wózka za pomocą specjalnych pasów (1 komplet pasów dla 1 wózka inwalidzkiego); o pas szelkowy typu Y; o pojemnik do przewozu w/w pasów; 6. Inne postanowienia: 1) Przekazanie samochodu Zamawiającemu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna.7. 2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej koszt dostawy samochodu do miejsca jego odbioru wskazanego w pkt 1. 3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej koszt oznakowania samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz wymaganiami PFRON. 4) Wraz z przekazaniem samochodu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: a) wyciąg z aktualnego świadectwa homologacji europejskiej uzyskanego dla oferowanego pojazdu samochodowego, przedmiotu jego wyposażenia lub części, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137
z późn. zm.), a także warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz niezbędnego wyposażenia (Dz.U.
z 2003r. poz. 262 ze zm) 5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby uprawnionej do podpisania oferty w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, w szczególności z odpisu z właściwego rejestru

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Wielkość zużycia energii - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy: 1. Termin realizacji przedmiotu umowy (przekazania samochodu) może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, tzw. siły wyższej. 2. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. 3. Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności określonych w ust. 1 wymaga aneksu do umowy przedłużającego okres realizacji umowy o czas wstrzymania dostawy. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy powstałych na wskutek siły wyższej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przykona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

       Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

       w dniu 3 grudnia 2014r.         o godz. 10:15.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

 Jan Kończak                        -   Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

 Krystyna Kuźnicka               -  Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406336 gościem