Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu Zimotki - Jakubka - Młyniska"

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      www.przykona.pl

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera:

Zakres opracowania:
- sieć wodociągowa Ø 160                     - ok. 700 m

- sieć wodociągowa Ø 110                     - ok. 2000 m

Obszar, dla którego wymagane jest opracowanie map dla celów projektowych:

Zmiotki         - ok. 4,50 ha

Młyniska      -  ok. 12,00 ha

Jakubka      -  ok.  5,00 ha

Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać:

1.  projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego zapewniającymi prawidłową 

realizację robót i ich przekazanie do użytkowania wszystkich branż wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami, opiniami i operatami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę

(zakres i  forma projektu zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,  poz. 1133 z 2003 r.) - 5 egz w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF.

2.  przedmiar robót - 4 egz w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie Word,

3. kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) - 4 egz w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie Word.

4. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 egz w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie Word.

5. uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgód na przejście wodociągiem i wejście w teren zgodnie z aktualnym wykazem właścicieli; obowiązuje wyłącznie forma pisemna zgód.

6. aktualny wykaz właścicieli /władających/ działek ewidencyjnych przez, które przebiegać będzie wodociąg na dzień złożenia dokumentacji 1 egz w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie Word.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

-      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

-      Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

-      Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

-      Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

-      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Mapy do celów projektowych po stronie Wykonawcy. 

 

 

          Główny przedmiot:  CPV  71 32 22 00-3 -  usługi projektowania rurociągów

 

 

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 15.12. 2010r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a)     spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)    wykonają zamówienie w terminie do   15.12. 2010r.

c)     spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

e)     spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

f)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

g)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

h)    posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

i)                    dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Posiadają kadrę pracowniczą przygotowana do  usuwania azbestu, przeszkolona pod względem BHP)
j). posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku   -  Załącznik Nr 1 SIWZ.

2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy              -  Załącznik Nr 2 SIWZ.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

        a). koncesji, zezwolenia, uprawnień do prac projektowych lub licencji, jeżeli ustawy nakładają  

           obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia, uprawnień do wykonywania prac projektowych lub

           licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

           publicznym, potwierdzone dokumentem stwierdzającym posiadanie aktualnego wpisu na listę

           członków właściwej izby samorządu  zawodowego, jeżeli na mocy odrębnych przepisów jest to

           wymagane.

b). aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c). zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń

     Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem

     podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że

     uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie

    w całości wykonania decyzji organu podatkowego  - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 

    przed upływem terminu składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy   -   Załącznik Nr 3 SIWZ.

 

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy - Załącznik Nr 4 SIWZ.

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a)    wykazu wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości minimum 3 (trzy),  z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 5 SIWZ. 

 

b). wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a także zakresu wykonywanych

     przez nich czynności (Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień

     przez te osoby odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem

     oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) -

     jeżeli jest wymagane na mocy odrębnych przepisów - Załącznik Nr 6 SIWZ. 

 

c).wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń - Załącznik Nr 7 SIWZ. 

 

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 30 000 PLN.

 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń i dokumentów.

 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w    

ustawy - Załącznik Nr 8 SIWZ

6.Wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - Załącznik Nr 9 SIWZ

7. Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość - Załącznik Nr 10 SIWZ 

8. Oferta cenowa.

9. Podpisany projekt umowy.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 18 października 2010r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

      Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 18 października 2010r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 314898 -2010

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

 

 

Do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Zarunków Zamówienia - ( rozmiar 1MB)

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411611 gościem