Dzisiaj jest środa, 22 wrzesień
Imieniny Tomasza i Maurycego

OGŁOSZENIE O PRZETARGUPrzykona: Remont dróg na terenie Gminy Przykona

Numer ogłoszenia: 88162 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia
publicznego.

SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przykona , ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, woj. wielkopolskie, tel. 063
2791010, faks 063 2791022.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.przykona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg na terenie Gminy Przykona.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Zakres zamówienia obejmuje roboty
remontowe dróg na terenie Gminy Przykona. 1.Remont dróg o nawierzchni gruntowej
- dowóz pospółki z wbudowaniem i profilowaniem korony drogi. Po zakończeniu robót należy uporządkować pas drogowy z kamieni dowiezionych przez Wykonawcę.
Termin wykonania w/w robót do 30 kwietnia 2013r. 2. Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej: - remont należy wykonać z masy mineralno - asfaltowej na gorąco; masa mineralno - asfaltowa powinna być wykonana w wytwórni mas bitumicznych i dostarczona do miejsca wbudowania w termosach lub wykonana w recyklerze; krawędzie uszkodzonej nawierzchni winny być przycięte i posmarowane emulsją; cała powierzchnia łaty przed położeniem masy mineralno- asfaltowej winna być oczyszczona, osuszona i skropiona emulsją; grubość warstwy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu ma wynosić min. 4cm; Termin wykonania w/w robót do 31 maja 2013r. Materiały i niezbędne urządzenia do remontu dróg zapewnia Wykonawca. 3. Zamawiający przewiduje remonty dróg z wykorzystaniem równiarki. II. Przewidywana wartość przedmiotu zamówienia netto: 65 000,00 zł +VAT.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik
Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji
  zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • III.4.2) W zakresie potwierdzenia
  niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
  przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
  spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które
  będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
  dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
  III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie :

a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z
okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona

b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

c) odstąpienia od realizacjiczęści robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego

d) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę umowy oraz rozdziału IV SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.przykona.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

       w dniu 20 marca 2013r.         o godz. 10:15.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak                      - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15,
tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17,
tel. 0 63 279 10 24


Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - (*.doc -230KB)


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4422074 gościem