Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.:

„Droga Ewinów"

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem    niniejszego postępowania jest   budowa drogi dojazdowej  w  miejscowości  Ewinów.  

Długość  projektowanego  odcinka drogi  wynosi  0.894  km .

Zakres  robót  przewidziany  niniejszym  projektem  obejmuje :

 • roboty  przygotowawcze  w  granicach  projektowanego  pasa  drogowego 
 • wykonanie robót  ziemnych  w   wykopie  i nasypie   
 • budowę  przepustów
 • wykonanie  warstwy  odsączającej
 • wykonanie  dwuwarstwowej podbudowy z  kruszywa łamanego stabilizow.  mechanicznie
 • ułożenie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego
 • budowę  zjazdów
 • uzupełnienie  poboczy
 • wykonanie oznakowania  pionowego   

Parametry  techniczne:

 • klasa drogi D- dojazdowa
 • prędkość   projektowa          Vp - 30 km/h
 • kategoria  ruchu                   KR 1
 • przekrój                                drogowy
 • szerokość  jezdni                  4.50 m
 • szerokość  podbudowy         4.80 m
 • szerokość  korony                 6.00 m
 • szerokość  poboczy              0.75 m
 • spadek  jezdni                      2%
 • obciążenie  nawierzchni       80kN/oś
 • warunki  wodne                    przyjęto „przeciętne"
 • warunki  gruntowe                przyjęto - grunty  niewysadzinowe
 • nośność  podłoża                 przyjęto grupę  G1

Główny przedmiot: CPV   45 23 31 40-2 -  roboty drogowe

                                            

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       do 14 października 2011r.

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy    prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

wykonają zamówienie w terminie   do 14 października 2011r.

 • c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • d) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • e) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • f) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • g) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • h) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • i) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 29 lipca 2011r.     do godz. 10:00.

11.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 29 lipca  2011r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       NR 198802-2011 z dnia 14.07.2011r.

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

1) . Dokumentacja techniczna i SIWZ - 2,36 MB

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406206 gościem