Dzisiaj jest wtorek, 28 wrzesień
Imieniny Marka i Wacława

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przykona: Zakup i montaż wiat przystankowych
Numer ogłoszenia: 179540 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przykona , ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, woj. wielkopolskie, tel. 063 2791010, faks 063 2791022.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przykona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż wiat przystankowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest zakup i montaż wiat przystankowych. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Zakup, dostawa i montaż nowych wiat przystankowych, które zostaną zlokalizowane na terenie Gminy Przykona - 13 szt. 2.Demontaż dotychczasowych starych wiat (konstrukcja metalowa) i ich utylizacja -10szt. 3. Dostawa nowych wiat przystankowych: a) wysokość - 230 cm (plus, minus 10 cm), b) szerokość ściany bocznej - 130 cm (plus, minus 10 cm), c) szerokość ściany tylnej - 400 cm (plus, minus 10 cm), d) dach ze spadem w kierunku tyłu wiaty oparty na belkach, wykonany z poliwęglanu, e) przęsła tylnej i bocznej ściany wiaty wypełnione taflą ze szkła hartowanego o grubości min. 8 mm, f) konstrukcja wiaty wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo w kolorze RAL 5015, g) siedziska z oparciem wykonane z drewna impregnowanego w kolorze dębu, polakierowanego, z oparciem pochylone do tyłu o 100 od pionu, h) wiata posadowiona na prefabrykowanych fundamentach punktowych, zapewniających szybki montaż wiaty, i) wewnątrz wiaty miejsce na rozkład jazdy o wymiarach zgodnych z formatem A-3, j) wiata wyposażona w znak drogowy D-15 - przystanek autobusowy o wymiarach 400 x 500 mm zamontowany na wysięgniku ponad dachem, w rogu bocznej ściany najazdowej, k) wiata wyposażona w kosz na śmieci w kształcie walca o pojemności 60 l, zamontowany do przedniego słupka wiaty, kolor kosza taki jak wiaty, 4.Zamawiający po zawarciu umowy szczegółowo określi dokładną lokalizację demontażu starych, dostawę i montaż nowych wiat przystankowych; 5.W przypadku montażu nowej wiaty na przystanku autobusowym, gdzie nastąpi demontaż starej wiaty, montaż nowej musi być wykonany w terminie 48 godzin od demontażu starej wiaty; 6.Nową wiatę na przystanku autobusowym należy zamontować punktowo na fundamentach prefabrykowanych z betonu. 7.Montaż nowych wiat na przystankach autobusowych obejmuje również doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsc montażu poprzez uprzątnięcie terenu, usunięcie pozostałości urobku, obróbkę nawierzchni peronu przy słupkach wiaty przy zastosowaniu materiałów i technologii użytej przy budowie odtwarzanego peronu. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zapewnienia kompletnego kierownictwa, wykwalifikowanych pracowników, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 2) uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego terminu przystąpienia do demontażu i montażu wiat na przystankach autobusowych; 3) zapewnienia na swój koszt i ryzyko transportu i rozładunku elementów wiat do miejsca montażu; 4) zapewnienia w trakcie demontażu i wykonywania prac montażowych czystości na drogach i ciągach komunikacyjnych w rejonie terenu wykonywanych prac; 5) stosowania sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do poleceń i przepisów BHP ; 6) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy; 7) dostarczenia Zamawiającemu na dzień odbioru wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji, dokumentów poświadczających zachowanie właściwego procesu malowania i cynkowania;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.21-5, 45.21.33.15-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dostaw (minimum 2) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom przedmiotowi zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie mniejszą niż 50 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie : a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, c) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego d) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę, f) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót zamiennych lub uzupełniających nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji zadania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przykona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przykona,
ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nieMIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
       Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,
       w dniu 11 czerwca 2014r.         o godz. 10:15.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Jan Kończak                        – Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23
Krystyna Kuźnicka            -  Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436177 gościem