Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie pn.:

  Ciąg pieszo - rowerowy w miejscowości Smulsko.

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

•3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa ciągu pieszo -rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8cm wzdłuż drogi krajowej 72.

ZAKRES ROBÓT:

- długość       - 304,0 m

- szerokość     -     2,5 m

- powierzchnia    -   698,0 m²

KONSTRUKCJA :

CIĄG PIESZO - ROWEROWY

- nawierzchnia: kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm bezfazowa kol. szary na podsypce piask.-cem. 1:4 gr 3 cm gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu B-10(C8/10) gr 10 cm

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

ZJAZDY

- nawierzchnia kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm bezfazowa kol. czerwony na podsypce piask.-cem. 1:4 gr 3 cm gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu B-10(C8/10) gr 20 cm

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

UWAGA: W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić n/w prefabrykaty, które Zamawiający

                  dostarczy do realizacji przedmiotu zamówienia:

                   kostka gr. 8 cm szara - 1180 m²

                   obrzeże o wym. 8x30x100 - 720mb

                   krawężnik o wym. 15x30x100 - 75mb

Główny przedmiot:   CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników.

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       sześć tygodni od podpisania umowy

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

   prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

 

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

c) wykonają zamówienie w terminie sześć tygodni od podpisania umowy.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

e) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy

f) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

g) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

h) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

i) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

j) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 26 września 2012r.     do godz. 9:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 26 września  2012r.         o godz. 9:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod Nr 342008- 2012 z dnia 11.09.2012r.

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania :

 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja techniczna - 7,5MB

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406034 gościem