Dzisiaj jest poniedziałek, 27 wrzesień
Imieniny Kosmy i Damiana

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie pn.:

  Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona - ogrodzenie i ciąg pieszo-jezdny.

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

•3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona obejmujące budowę  ogrodzenia i ciągu pieszo-jezdnego.

Zakres robót:

1.Ogrodzenie działki 603/9 i 603/6

Projektuje się ogrodzenie o wysokości 2,00 m z paneli kratowych w rozstawie osiowym 2,50 m

z prętów ocynkowanych i pokrytych natryskową powłoką poliestrową w kolorze RAL na podbudowie betonowej (obrzeża betonowe 30x8 cm - prefabrykowane cokoły ogrodzeniowe na ławie betonowej 15x30 cm z betonu B15 z oporem na podsypce z piasku.

- Słupki stalowe z profili stalowych 60x40 mm .

Rozstaw słupków 2,50m.

- brama ogrodzeniowa systemowa z profili stalowych wypełnioną panelami kratowymi z prętów

Fi 5 mm o wym. 250x200 cm i furtka systemowa z paneli kratowych o wym.100x200cm - brama ogrodzeniowa i furtki - 2 kpl na słupkach 120x120 mm stalowych ocynkowanych i pokrytych natryskową powłoką poliestrową, zawiasy toczone, zamki.

- Stopy pod słupy z betonu B15

2. Ciąg pieszojezdny :

Zestawienie powierzchni projektowanego ciągu pieszojezdnego.

1.Ciąg pieszojezdny - 497,70 m2

2.Plac utwardzony    - 331,25 m2

---------------------------------------------------

Razem powierzchnia komunikacji wynosi - 828,95 m2

Projektowana konstrukcja nawierzchni z podbudową:

- kostka betonowa wibroprasowana    gr.    8 cm

- podsypka cementowo -piaskowa       gr.   3 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20 cm

- piasek gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia ciągu pieszojezdnego i placu utwardzonego obramowana będzie obrzeżem

betonowym 8x30 cm na ławie betonowej 15x30 z betonu B10 z oporem na podsypce z piasku

Spadki nawierzchni 2,0 %

UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy oświetlenia solarnego, którego opis

                  zawarty jest w dokumentacji technicznej  stanowiącej załącznik do SIWZ.

Główny przedmiot:   CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników.

                                  CPV 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń                            

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       do 19 października 2012r.

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

   prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.
 • c) wykonają zamówienie w terminie do 19 października 2012r.
 • d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • e) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • f) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • g) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • h) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • i) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • j) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 23 sierpnia 2012r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 23 sierpnia  2012r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       pod Nr 291460 - 2012 z dnia 08.08.2012r.

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja techniczna

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436100 gościem