Dzisiaj jest wtorek, 28 wrzesień
Imieniny Marka i Wacława

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie pn.:

      PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BOLESZCZYN

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszczyn.

Zakres robót:

- rozebranie kominów od poziomu dachu i przemurowanie od nowa (cegła klinkierowa),

- pokrycie dachu papą termozgrzewalna,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich,

-montaż rynien dachowych i rur spustowych z PCV,

-wymiana dwóch okien drewnianych na PCV: w kuchni (1,45 x 1,45 x 2 szt) i w sanitariatach (120 x 80 x 2 szt),

-wymiana sufitu podwieszanego z okładzin winylowych na sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF  na ruszcie metalowym,

-wymiana okładziny ścian na sali i na drogach ewakuacyjnych z boazerii PCV na płyty boazeryjne drewnopodobne, ognioodporne, tzw. MDF me laminowane,

-wymieniana istniejącego kotła co wraz z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej (pionowy, 120 l, z grzałką

elektryczną),

-montaż 2 szt. nagrzewnic wodnych na sali świetlicy,

-wymiana drzwi na drodze ewakuacyjnej sala - kuchnia,

-wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni,

-zamurowanie otworu drzwiowego,

-montaż wewnętrznego hydrantu - „Hydrant HP25"

-cyklinowanie i lakierowanie podłogi drewnianej,

-malowanie ścian wewnętrznych,

-montaż 3 szt. wentylatorów mechanicznych wywiewnych (dwa na sali i jeden w kuchni),

-montaż mechanicznych nawiewników okiennych,

-kolorystyka elewacji (przygotowanie podłoża i malowanie farbą silikonowa),

Projektowana przebudowa nie wprowadza żadnych zmian w elementach konstrukcyjnych budynku.

 

Główny przedmiot:   CPV   45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      do 7 grudnia 2012r.

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

   prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.
 • c) wykonają zamówienie w terminie do 7 grudnia 2012r.
 • d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • e) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • f) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • g) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • h) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • i) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • j) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 8 sierpnia 2012r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 8 sierpnia 2012r.         o godz. 10:30.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       pod Nr  267196 - 2012 z dnia 24.07.2012r.

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacha techniczna - 9MB (*.zip)

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436143 gościem