Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.:

 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku Urzędu Gminy.

 

 

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

 

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      www.przykona.pl

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

 

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest  montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,04kW. Instalacja zostanie zamontowana na dachu budynku biurowego Urzędu Gminy w Przykonie przy
ul. Szkolna 7.

Budynek biurowy posiada trzy kondygnacje. Dach budynku wykonany jest z płyt kanałowych

pokrytych wylewką betonową oraz papą. Dach z 5% spadkiem pochylony jest w kierunku północnym.

 

Inwestycja charakteryzuje się następującymi parametrami i zakresem:

- montaż paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych XSOL-240P (lub równoważne o porównywalnych

  parametrach) - 21szt o łącznej  mocy 5,04kWp,

- montaż inwertera PVI-10.0-TL-OUTD 3-faz,

- zabudowa rozdzielnicy DC typu PV1000/13/B/1 1szt,

- zabudowa rozdzielnicy AC 1szt,

- połączenia elektryczne po stronie DC i AC

- zabudowę układu pomiarowego na napięciu 0,4kV

- zabudowę uziemienia

- wykonanie prób i pomiarów.

- podłączenie urządzeń do sieci zgodnie z umową przyłączeniową zawartą pomiędzy Zamawiającym

   a ENERGA-OPERATOR oraz rozruchem całej instalacji

 

CPV    45.31.00.00-3  - roboty instalacyjne elektryczne

 

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       do 31 lipca 2012r.

 

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a)    spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

   prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

 

 

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)    zapewnią przynajmniej 5 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

c)    wykonają zamówienie w terminie          do 31 lipca 2012r.

 

d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

e)    spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

f)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

g)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

h)    posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

i)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

j)   posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

k) przedłożą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 4 czerwca 2012r.     do godz. 10:00.

 

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

      Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 4 czerwca  2012r.         o godz. 10:15.

 

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       pod Nr 159826 - 2012 z dnia 17.05.2012r.

 

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

 

Do pobrania:

 1). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja techniczna.

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406092 gościem