Dzisiaj jest środa, 22 wrzesień
Imieniny Tomasza i Maurycego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.:

      BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZÓWKA

 

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

 

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      www.przykona.pl

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

 

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa drogi wewnętrznej  w m. Olszówka  na odcinku od km 0+000 do km 0+ 460,00 o  nawierzchni  bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Długość projektowanej  do budowy  drogi to 460,00 m

  Parametry  techniczne  drogi

  • Droga - wewnętrzna
  • Prędkość projektowa Vp = 30 km/h
  • Kategoria ruchu : KR 1
  • Ilość jezdni - 1
  • Szerokość nawierzchni - 6,00 m i 12,50 m ( plac do zawracania )
  • Szerokość korony - 8,00 - 14,5
  • Szerokość poboczy : 1,0 m łącznie z opornikiem 12 x 25 cm
  • Pochylenie porzeczne jezdni - 2 % w układzie daszkowym
  • pochylenie poprzeczne poboczy : - 8 %

 

Główny przedmiot:   CPV   45 23 31 40-2  -  roboty drogowe

                                             45 23 32 25-2  - roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

 

 

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       do 3 sierpnia 2012r.

 

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a)    spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

   prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)    zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

wykonają zamówienie w terminie          do 3 sierpnia 2012r.

 

c)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

d)    spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

e)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

f)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

g)    posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

h)    dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

i)  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 21 marca 2012r.     do godz. 10:00.

 

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

      Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 21 marca  2012r.         o godz. 10:15.

 

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod Nr 64012 - 2012 z dnia 02.03.2012r.

 

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentacja Techniczna - *.zip  

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4422016 gościem