Dzisiaj jest wtorek, 28 wrzesień
Imieniny Marka i Wacława

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg  na terenie Gminy Przykona".

•1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

        tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

•2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

•3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg  na terenie Gminy Przykona w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

               

 • a) Materiał do likwidacji śliskości dróg zapewni Wykonawca. Materiał winien spełniać wymogi określone
  w odpowiednich w tym zakresie przepisach.
 • b) Odśnieżanie dróg na całej szerokości.
 • c) Odśnieżanie chodników i likwidacji śliskości.
 • d) Likwidowanie śliskości na całej szerokości dróg, a przede wszystkim na odcinkach decydujących o możliwości ruchu - niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi, przystankach autobusowych oraz innych miejsc ustalonych przez Urząd Gminy. Prace należy rozpocząć od ustalenia zaistnienia zjawiska uzasadniającego podjęcie objętych umową prac nie później niż w ciągu jednej godziny. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowo może być nie wykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych warunków, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie samochodów konwojami, zaczynając od dróg o największym natężeniu ruchu.
 • e) Po sezonie zimowym wykonawca jest zobowiązany do usunięcia z dróg materiału użytego do likwidacji śliskości.
 • f) Terminy odśnieżania dróg uzależnione będą od warunków atmosferycznych i przekazywania informacji od pracownika Urzędu Gminy
 • g) Warunki dotyczące sprzętu i dyspozycyjności wykonawcy.
 • - Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem, posiadać urządzenia do likwidacji śliskości dróg.
 • - Wymagana dyspozycyjność całodobowa. Wezwanie do świadczenia usług odbywać się będzie telefonicznie przez przedstawiciela Urzędu Gminy, a w przypadku nagłego złamania pogody decyzje o świadczeniu usługi podejmował będzie Wykonawca.

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania

                                                             90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń

 

•4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

•5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

wykonają zamówienie w terminie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

 • b) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • d) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • e) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • f) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • g) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • h) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • i) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a). aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b). aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c). zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń

     Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem

     podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że

     uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie

    w całości wykonania decyzji organu podatkowego  - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 

    przed upływem terminu składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy  

 

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 • a) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości minimum 3 (trzech) usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie

 

b). wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a także zakresu wykonywanych

     przez nich czynności

 

c).wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń

 

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 30 000 PLN.

 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń i dokumentów.

 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w  ustawy  

6.Wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

7. Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość

8. Oferta cenowa.

9. Zatwierdzony projekt umowy.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

•10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 28 grudnia 2011r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 28 grudnia 2011r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

17. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  331891-2011.

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak                    - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka          - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania: 

1) Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436131 gościem