Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.:

      Ekran akustyczny dla kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" przy

Zespole Szkół w Przykonie

•1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

•2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

•3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest  budowa ekranu akustycznego dla kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Przykonie

Ekran akustyczny ma stanowić zaporę akustyczną dla działek mieszkalnych zlokalizowanych w sąsiedztwie w/w kompleksu sportowego.

Długość ekranu akustycznego:  63,40 m

Wysokość ekranu akustycznego: 2,50 m

WYPEŁNIENIE EKRANU

Do wypełnień zastosować:

- panele matowe ze szkła akrylowego o grubości 15 mm zbrojonych siatką z włókien poliamidowych w kolorze bezbarwnym (np. AGLAS SS PA6, producent np. CALVERO lub równoważne).

Lub

- panele bezbarwne matowe z poliwęglanu

Materiały do wypełnień muszą spełniać n/w parametry:

Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw=33dB.

Właściwości mechaniczne i stateczność zgodna z PN-EN 1794-1, a w szczególności :

- odporność na przeniesienie obciążeń od parcia wiatru,

- wytrzymałość na zginanie min 70 MPa,

- odporność na uderzenie kamieniem wg PN-EN-1794

 

KOLORYSTYKA

Kolor słupów i obróbek wykonać w kolorze RAL 9006

 

Główny przedmiot:   CPV 45 323 - izolacja dźwiękoszczelna

 

•4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

•5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       sześć tygodni od podpisania umowy

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy    prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

 

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

wykonają zamówienie w terminie   osiem tygodni od podpisania umowy

  • c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
  • d) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
  • e) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
  • f) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
  • g) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
  • h) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • i) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

•10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 24 lutego 2012r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 24 lutego  2012r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr 39592-2012

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

1) Dokumentacha techniczna i SIWZ - ok. 4MB

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406284 gościem